KA2 YES
0

Úlohou modernej školy je vybaviť žiaka potrebnými kompetenciami tak, aby bol schopný čo najlepšie sa uplatniť v profesionálnom i osobnom živote. Ide o to, aby mal potrebné odborné zručnosti, aby bol samostatný v rozhodovaní, bol schopný komunikovať v slovenskom a cudzom jazyku a mal aj potrebné podnikateľské zručnosti. Tieto, ale aj ďalšie potrebné kompetencie škola rozvíja prostredníctvom vyučovania odborných aj všeobecnovzdelávacích predmetov, ako aj prostredníctvom zapojenia sa do mnohých projektov. Jedným z nich je projekt YOUNG, EUROPEAN AND SKILLED v rámci programu ERASMUS+.

Cieľom  projektu je rozvíjať u mladých ľudí zručnosti, ktoré im uľahčia pôsobenie a profesionálne uplatnenie v európskom priestore. Sú doň zapojené partnerské školy z Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie a Portugalska.

Prvou spoločnou medzinárodnou aktivitou bolo nadnárodné stretnutie učiteľských projektových tímov v portugalskej partnerskej škole v Miranda do Corvo v týždni od 21. do 25. novembra 2016. Učitelia sa pod vedením koordinátorskej francúzskej školy dohodli na časovom harmonograme a obsahu nasledujúcich projektových aktivít. Bude ňou projektové stretnutie od 6. do 10. februára 2017 na našej škole.

 

Bude to týždeň zaujímavých workshopov, besied, stretnutí, exkurzií. Pre našich žiakov to bude aj výborná príležitosť komunikácie v cudzom jazyku, spoznávania iných európskych kultúr, nadväzovania nových  medzinárodných kontaktov a priateľstiev.