Výchovný poradca

Ing. Alena Pavlíková

alena.pavlikova.no@gmail.com, tel: 043/552 2742 kl. 16

Streda 7:30 - 10:00

Konzultačné hodiny

V kabinete výchovnej poradkyne. Ostatné dni podľa individuálnej dohody s rodičmi a so žiakmi.

Som tu pre Vás

Cieľ

V spolupráci s vedením školy, triednymi učiteľmi, ostatnými vyučujúcimi a koordinátorom prevencie realizovať rozvoj vzdelávania a výchovy žiakov.

Spolupráca je cestou k úspechu

Úlohy zabezpečované počas celého roku

  1. Sprostredkovať informačnú a poradenskú službu žiakom a zákonným zástupcom vo veciach výchovy, vzdelávania a kariérneho rastu
  2. Plniť úlohy vyplývajúce z Národného programu boja proti drogám HIV/AIDS
  3. Venovať pozornosť výchove k ľudským právam
  4. Prijímať opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole
  5. Venovať zvýšenú pozornosť výchove k tolerancii a pomoci slabším
  6. Uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a eliminovanie šikanovania v škole
  7. Poskytovať žiakom informácie o možnostiach štúdia na vysokých školách
  8. Spolupracovať s rodičmi a ostatnými vyučujúcimi pri odhaľovaní záškoláctva
  9. Urobiť maximum pre to, aby každý žiak úspešne ukončil štúdium
  10. Evidovať a popisovať poradenskú činnosť