Usmernenia pre šk. rok 2020/2021

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky

Maturitná skúška bude odrážať štyri roky práce maturantov

Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé štúdium. Maturanti tak odstanú známky na maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie štúdia. Ruší sa tiež písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh. Rozhodol o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, rovnaký postup zvolil šéf rezortu školstva aj v minulom roku.

ROZHODNUTIE  Číslo: 2021/11902:1-A1810 o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021

Čítaj viac

Usmernenia pre šk. rok 2020/2021

Maturitná skúška na našej škole

Bude iba administratívna

Riaditeľka školy do 3. mája určí skupiny príbuzných predmetov, ktoré sa budú počítať do výslednej známky. Do úvahy sa berú koncoročné známky zo všetkých ročníkov pri 4-ročných a 5-ročných programoch a následne aj polročné známky z posledných dvoch rokov.

Do 10. mája sa na školách uskutoční koncoročná klasifikácia, vrátane komisionálnych skúšok. Žiaci dostanú spriemerovanú známku do 19. mája 2021. Výučba v posledných ročníkoch stredných škôl sa naďalej uskutočňuje a žiaci sa musia aj naďalej zúčastňovať prezenčnej formy výučby.

Maturita podľa priemeru sa tak ako minulý rok vzťahuje na štyri povinné predmety. Všetci žiaci dostanú známky zo štyroch povinných predmetov. Ak má žiak piaty alebo šiesty dobrovoľný predmet, maturuje z neho ústne. Do 30. apríla môže zrušiť skúšku z dobrovoľného predmetu. Ústne maturity na žiadosť žiaka sa uskutočnia v termíne od 31. mája 2021.

Viac info u triednych učiteľov a p. zástupkyni.