Usmernenia pre šk. rok 2020/2021

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky

od 12. apríla 2021

Konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

Usmernenia pre šk. rok 2020/2021

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

apríl-jún 2021

Konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

O termínoch Vás budeme včas informovať na základe aktuálnych pokynov MŠSR.