Internetová žiacka knižka, vďaka ktorej máte prehľad vo vašom prospechu. Známky sa aktualizujú mesačne.

V prípade straty hesla kontaktujte správcu na emailovej adrese: sekretariat@slanickaosada.sk

V texte uveďte meno a triedu.