Vedenie školy

Ing. Yvona Kenderová

riaditeľka školy

Ing. Livia Žofajová

zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie

Mgr. Ľubomír Petrovič

zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

PaedDr. Martina Skorušová, MBA

hlavná majsterka odbornej výchovy

Milan Babinský

vedúci súkromného školského internátu

Predmetové komisie a metodické združenia

Mgr. Iveta Michalčíková

PK SJL a CUJ

Mgr. Eva Karasová

PK všeobecno-vzdelávacích predmetov

Ing. Mária Urbániková

PK ekonomických predmetov

Ing. Jana Juritková

PK odborných predmetov

PaedDr. Martina Skorušová, MBA

PK odborného výcviku a praxe

Ing. Alena Pavlíková

Výchovná poradkyňa

Koordinátori jednotlivých oblastí

Mgr. Zuzana Števanková

Environmentálna výchova

Mgr. Marcela Žofajová

Projektové aktivity

Ing. Andrea Parižová

Finančná gramotnosť

PaeDr. Terézia Vaseková

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

PhDr. Alena Volčeková

Protidrogová prevencia

Mgr. Marián Znak

ŠDK

Učitelia

Ing. Viera Bakošová

odborné predmety

Mgr. Daniela Klinovská

všeobecno-vzdelávacie predmety

Ing. Alena Pavlíková

odborné predmety

Mgr. Marcela Žofajová

všeobecno-vzdelávacie predmety

Ing. Jana Juritková

odborné predmety

Ing. Mária Urbániková

odborné predmety

Mgr. Veronika Grobarčíková

všeobecno-vzdelávacie predmety

PaedDr. Terézia Vaseková

všeobecno-vzdelávacie predmety

PhDr. Eva Berešová

všeobecno-vzdelávacie predmety

PaedDr. Martina Žatkuliaková

všeobecno-vzdelávacie predmety

Ing. Mária Lofajová

odborné predmety

Mgr. Alžbeta Romanová

všeobecno-vzdelávacie predmety

PhDr. Peter Hasidlo

všeobecno-vzdelávacie predmety

Ing. Lenka Jandurová

odborné predmety

Ing. Margita Firicová

Odborné predmety

Ing. Marianna Micháliková

odborné predmety

Bc. Mária Gablovičová

pedagogický asistent

Mgr. Daniela Iskerková

všeobecno-vzdelávacie predmety

Mgr. Iveta Michalčíková

všeobecno-vzdelávacie predmety

PhDr. Ľubomíra Sivčáková

všeobecno-vzdelávacie predmety

Mgr. Juraj Tokarčík

všeobecno-vzdelávacie predmety

Ing. Livia Žofajová

Odborné predmety

Mgr. Soňa Pindjaková

všeobecno-vzdelávacie predmety, pedagogický asistent

Mgr. Zuzana Števánková

všeobecno-vzdelávacie predmety, pedagogický asistent

Mgr. Augusta Hrkľová

pedagogický asistent

Ing. Matej Žofčík

odborné predmety

Ing. Yvona Kenderová

odborné predmety

Mgr. Katarína Miková

všeobecno-vzdelávacie predmety

Ing. Andrea Parižová

odborné predmety

Mgr. Miriama Adamčíková

všeobecno-vzdelávacie predmety

Mgr. Eva Karasová

všeobecno-vzdelávacie predmety

Ing. Tatiana Trojanová

odborné predmety

Mgr. Marián Znak

všeobecno-vzdelávacie predmety

Martin Madleňák

pedagogický asistent

Majstri odborného výcviku

Mgr. Ľubomír Petrovič

zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

Bc. Miriam Ferancová

odborný výcvik

odbor kuchár

Bc. Jindřich Novotný

odborný výcvik

odbor cukrár

Milan Očkaják

odborný výcvik

čašník, servírka, nadstavbové štúdium

PaedDr. Martina Skorušová, MBA

hlavná majsterka odbornej výchovy

Mgr. Bibiána Pilarčíková

odborný výcvik

odbor hotelová akadémia

Bc. Janka Kanderová

odborný výcvik

odbor hotelová akadémia

Bc. Mária Dobrovolná

odborný výcvik

odbor čašník, servírka, kuchár

Bc. Viera Franeková

odborný výcvik

čašník, servírka

Mgr. Ivana Krivánková

odborný výcvik

odbor čašník, servírka

Bc. Janka Pindjáková

odborný výcvik

odbor kuchár

Mgr. Daniela Ďuroňová

odborný výcvik

obchodný pracovník

Dávid Hablák

odborný výcvik

odbor kuchár

Bc. Daniela Žuffová

odborný výcvik

odbor kuchár

Bc. Martina Turčáková

odborný výcvik

odbor čašník, servírka

Výchova mimo vyučovania

Milan Babinský

Bc. Anna Mravcová

Klára Jurčáková

Inkluzívny tím

Mgr. Jana Slovíková

špeciálna školská pedagogička

PhDr. Alena Volčeková

sociálna pedagogička