Vedenie školy

Ing. Yvona Kenderová

riaditeľka školy

Mgr. Lucia Bernoláková

zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie

Mgr. Ľubomír Petrovič

zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

PaedDr. Martina Skorušová, MBA

hlavná majsterka odbornej výchovy

Mgr. Darina Metesová

vedúca súkromného školského internátu

Predmetové komisie a metodické združenia

PhDr. Ľubomíra Sivčáková

PK SJL a CUJ

Mgr. Eva Karasová

PK všeobecno-vzdelávacích predmetov

Ing. Mária Urbániková

PK ekonomických predmetov

Ing. Livia Žofajová

PK odborných predmetov

PaedDr. Martina Skorušová, MBA

PK odborného výcviku a praxe

Ing. Alena Pavlíková

Výchovná poradkyňa

Koordinátori jednotlivých oblastí

Ing. Jana Juritková

Environmentálna výchova

Ing. Mária Košútová

Projektové aktivity

Ing. Andrea Parižová

Finančná gramotnosť

PaeDr. Terézia Vaseková

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

PhDr. Alena Volčeková

Protidrogová prevencia

Mgr. Marián Znak

ŠDK

Učitelia

Ing. Viera Bakošová

CHE, odborné predmety

Mgr. Daniela Klinovská

NEJ, SJL

Ing. Alena Pavlíková

odborné predmety

Mgr. Marcela Žofajová

ANJ, OBN

Ing. Jana Juritková

odborné predmety

Ing. Mária Urbániková

ekonomické predmety

Mgr. Veronika Grobarčíková

NEJ, SJL

PhDr. Eva Berešová

RUJ, ANJ, DEJ

Mgr. Lucia Bernoláková

DEJ, OBN, MDV

PaedDr. Martina Žatkuliaková

MAT

Ing. Mária Lofajová

ekonomické predmety

Mgr. Alžbeta Romanová

ANJ, NEJ

PhDr. Peter Hasidlo

NBV

Ing. Lenka Jandurová

ekonomické predmety

PaedDr. Terézia Vaseková

TSV, BIO

Mgr. Daniela Iskerková

ANJ, SJL

Ing. Mária Košútová

ekonomické predmety

Mgr. Iveta Michalčíková

DEJ, RUJ

PhDr. Ľubomíra Sivčáková

SJL, NEJ

Mgr. Juraj Tokarčík

ANJ,SJL, INF

Ing. Livia Žofajová

CHE, odborné predmety

Mgr. Soňa Pindiaková

SJL, NEJ, pedagogický asistent

Ing. Anna Kozáková

Odborné ekonomické predmety

Matej Žofčík

odborné predmety

Ing. Yvona Kenderová

ekonomické predmety

Mgr. Katarína Miková

TSV, MEV, ADK

Ing. Andrea Parižová

ekonomické predmety

Mgr. Miriama Adamčíková

SJL

Mgr. Eva Karasová

MAT, INF

Ing. Tatiana Trojanová

ANJ, ekonomické predmety

Mgr. Zuzana Števánková

Pedagogický asistent

Majstri odborného výcviku

Mgr. Ľubomír Petrovič

odborný výcvik

odbor hotelová akadémia

Bc. Miriam Ferancová

odborný výcvik

odbor kuchár

Bc. Jindřich Novotný

odborný výcvik

odbor cukrár

Mgr. Bibiána Pilarčíková

odborný výcvik

odbor hotelová akadémia

Bc. Janka Kanderová

odborný výcvik

odbor hotelová akadémia

Milan Očkaják

odborný výcvik

čašník, servírka, nadstavbové štúdium

Milan Babinský

odborný výcvik

školský bufet

Mgr. Ivana Krivánková

odborný výcvik

odbor čašník, servírka

Bc. Janka Pindjáková

odborný výcvik

odbor kuchár

Bc. Mariana Lovasová

odborný výcvik

odbor kuchár

Bc. Daniela Žuffová

odborný výcvik

odbor kuchár

Bc. Martina Turčáková

odborný výcvik

odbor čašník

Výchova mimo vyučovania

Mgr. Darina Metesová

Bc. Anna Mravcová

Marta Bandíková

Inkluzívny tím

Mgr. Jana Slovíková

špeciálna školská pedagogička

PhDr. Alena Volčeková

sociálna pedagogička

Mgr. Augusta Hrkľová

pedagogický asistent

Bc. Mária Gablovičová

pedagogický asistent