Exkurzie Novinky
0

Záver mesiaca marec, kedy si pripomíname Deň učiteľov, je pre pedagógov príležitosťou pripomenúť si nadčasové zásady učiteľa národov – J. A. Komenského, ktoré pomôžu aj súčasným učiteľom napĺňať svoje poslanie pri výchove a vzdelávaní mladej generácie tak, aby zo školských lavíc vychádzali ľudia čo najlepšie pripravení uplatniť sa na trhu práce, ochotní sa celoživotne vzdelávať, tolerantní, rozhľadení a otvorení novým podnetom.

V duchu Komenského zásad sa snažia učitelia Spojenej školy, Slanická osada, Námestovo odovzdávať vedomosti, pestovať zručnosti a rozvíjať kompetencie žiakov atraktívnou, zážitkovou formou, aby bola škola hrou. Medzi inovatívne formy vzdelávania, okrem iného, patria odborné exkurzie, stretnutia a besedy s odborníkmi z praxe, vďaka ktorým žiaci vidia využitie a význam preberanej problematiky v praxi. Rozhovormi s odborníkmi sa utvrdia v tom, že teoretické učivo, pravidlá a poučky naučené v škole nie sú zbytočné, ale naozaj ich vo svojom profesionálnom živote budú potrebovať.

Exkurziou plnou podnetov, postrehov, zážitkov, nových vedomostí, stretnutí so zaujímavými ľuďmi bola exkurzia Po stopách UNESCO v Českej republike. Exkurzia bola realizovaná v rámci projektu Úspešný absolvent, vzdelaný pedagóg, inovované vzdelávanie = moderná škola budúcnosti, spolufinancovaný z ESF. Jej hlavným cieľom bolo posilniť odbornú zložku vzdelávania na Spojenej škole formou spoznávania a hodnotenia úrovne a predpokladov cestovného ruchu. Cieľom prehliadky boli preto mestá s pamiatkami zapísanými do zoznamu UNESCO, ale aj návšteva podnikov cestovného ruchu, ako aj ostatných podnikov pôsobiacich v navštívených mestách. U účastníkov exkurzie bude určite dlho rezonovať zážitok z návštevy Múzea Tomáša Baťu v Zlíne. V autentických priestoroch kancelárie manažmentu s pôvodným vybavením sme lepšie pochopili princípy riadenia veľkej osobnosti manažmentu, lepšie pochopili podstatu známych Baťových hesiel. Z nich by si naši žiaci – budúci pracovníci služieb –  mali osvojiť: Náš zákazník – náš pán. Len to najlepšie je pre nás dosť dobré! Expozícia topánok z rôznych období a rôznych kútov sveta bola príjemným bonusom.

Do problematiky podnikového manažmentu sme nahliadli v Škode – Mladá Boleslav. Vynikajúco prepracovaný systém odborných exkurzií umožnil oboznámiť sa nielen s procesom výroby, ale vďaka odbornému výkladu sprievodcov sme sa dozvedeli o marketingu firmy, personálnej či sociálnej politike. S históriou založenia a budovania podniku nás oboznámil výklad v Škoda múzeu. Pohľady na vzácne  veterány, ale aj najnovšie modely automobilov,  potešili nielen chlapcov.

Hodiny geografie cestovného ruchu, hotelového a gastronomického manažmentu, odborného výcviku, ale i dejepisu budú určite ľahšie zvládnuteľné pre vyučujúcich, ale i pre žiakov. Obsahom učiva sú totiž skutočnosti, ktoré sme na vlastné oči videli, zdokumentovali alebo nám ich potvrdili hoteloví manažéri pražských či brnenských hotelov a zahraniční stážisti pôsobiaci v Prahe. Mimochodom, presvedčili sme sa, že práca v cestovnom ruchu sa nezaobíde bez znalosti cudzích jazykov.

Neoceniteľným prínosom exkurzie je skutočnosť, že bola zdrojom informácií, ktoré pedagógovia využijú pri tvorbe inovovaných učebných materiálov a praktických didaktických pomôcok, čím zabezpečia využiteľnosť exkurzie pre ďalšie generácie žiakov Spojenej školy.