Pani riaditeľka francúzskeho hotela za nami plakala

SSŠ EDUCO sa aj napriek nepriaznivým pandemickým podmienkam aj tento rok úspešne podieľa na realizácii programu Erasmus +. Vďaka tomuto projektu vzdelávanie na našej škole nadobúda medzinárodný rozmer a ponúka veľmi veľa možností na realizáciu a aktívnu participáciu.

V rámci medzinárodného projektu „Vedz, v čom si dobrý a stále sa zlepšuj“ vykonávali naše dve žiačky odbornú prax a zdokonaľovali cudzí jazyk vo francúzskom meste  Saint-Amand-Montrond. Pobyt vo Francúzsku prebiehal od 2.10. do 21.10. 2021. Svoje nadobudnuté zručnosti a skúsenosti preukazovali v hoteli Le Noirlac, kde okrem iného, rozvíjali kompetencie mladého moderného človeka, ktorý je schopný uplatniť sa nie len na Slovensku, ale aj vo svete. Ďalší 15 žiaci hotelovej a bilingválnej obchodnej akadémie využili príležitosť rozvíjať svoje  odborné a jazykové kompetencie na španielskej Mallorke a 13 žiakov získavalo medzinárodné skúsenosti vo firmách v  nemeckom meste Schkeuditz.

Traja pedagogickí zamestnanci v rámci toho istého projektu vykonávali „job shadowing“, teda pozorovanie zamerané na získavanie nových pedagogických skúseností a zdieľanie svojich poznatkov s kolegami vo francúzskej škole Lycée Professionnel Jean Guéheno a španielskych vzdelávacích inštitúciách  Oscidiomes a Mallorca Works.

Čas strávený v zahraničí bol pre všetkých účastníkov zahraničných pobytov príležitosťou získavať nové skúsenosti, rozširovať slovnú zásobu, upevňovať staré priateľstvá a nadviazať nové.

Pandémia koronavírusu zasiahla všetky oblasti nášho súkromného i pracovného života. Veľké straty v celosvetovom meradle utrpelo odvetvie cestovného ruchu. Súkromná Spojená škola EDUCO v Námestove pripravuje žiakov pre prácu v službách cestovného ruchu a obchodu už viac ako 60 rokov. Učitelia i žiaci veria v budúcnosť tohto odvetvia, a preto sa snažia čo najlepšie pripraviť na reštart cestovného ruchu.

Nové skúsenosti, zručnosti, vedomosti na medzinárodnej úrovni získavajú aj vďaka programu ERASMUS+ . Projekt Vedz, v čom si dobrý a stále sa zlepšuj umožnil absolvovať trinástim žiakom 20- dňovú odbornú stáž v nemeckom meste Schkeuditz v spoločnosti Vitalis. Žiaci v odbore kuchár, hotelová akadémia, bilingválna obchodná akadémia sa pri vykonávaní činností pod vedením mentorov zameriavali na získanie nadštandardných zručností, ktoré môže poskytnúť cudzojazyčné prostredie, iná kultúra, či národnostne zmiešaný pracovný kolektív.

Cieľom pobytu žiakov bolo sledovať ako sa aktuálne spoločenské problémy – klimatické zmeny, problematika zero waste, ekologické správanie firiem implementujú do každodenných činností zariadení cestovného ruchu a služieb. Keďže stáž sa konala v období pandémie, žiaci získali aj skúsenosti so zavádzaním a dodržiavaním ochranných opatrení, ktoré majú zaručiť bezpečnosť klientov i zamestnancov.

V rámci projektu sú naplánované mobility pre ďalších 17 žiakov v Španielsku a Francúzsku. V týchto krajinách, ktoré sú turistickými veľmocami, majú absolvovať mobilitu aj traja učitelia s cieľom prehĺbiť vedomosti v oblasti marketingu, manažmentu a anglického jazyka.

Veríme, že situácia sa bude vyvíjať priaznivo, nezmarí chuť žiakov a učiteľov vzdelávať sa v medzinárodnom prostredí a umožní pripraviť nových pracovníkov pre lepšie časy cestovného ruchu.

Skúsenosti potrebné na kvalitné uplatnenie sa v profesionálnom živote zbierame aj za hranicami Slovenska. A dávame o tom vedieť odbornej verejnosti.

Napísali o nás.