Aktivity Erasmus pokračujú

V januári 2021 sme ukončili medzinárodný projekt Are you thirsty? (Si smädný?), v ktorom sme sa s našimi partnerskými školami z Francúzska, Nemecka, Sicílie a Slovinska venovali nielen problematike vody.

Byť smädný má mnoho významov: najmä je to prejav základnej životnej potreby. Ale smädný býva človek aj po informáciách, vedomostiach, zážitkoch, stretnutiach…

Voda je zdrojom života. Krajiny sveta sa líšia bohatstvom vodných zdrojov, aj ich využívaním. Cieľom projektu bolo skúmať tento vzácny prírodný zdroj v rôznych oblastiach života, najmä však v cestovnom ruchu a gastronómii.

Prostredníctvom rôznorodých projektových aktivít sme rozvíjali odborné gastronomické zručnosti, objavovať rôzne aspekty kultúry každej krajiny súvisiace so štúdiom vody, posilniť medzikultúrne a medzinárodné vzťahy, ako aj jazykové vzdelávanie počas mobilít v partnerských krajinách.

Bohužiaľ, situácia spôsobená pandémiou nám neumožnila vycestovať do Slovinska a na Sicíliu. Plánované aktivity sme však zrealizovali prostredníctvom virtuálnych mobilít. Aj týmto spôsobom sme sa veľa dozvedeli, absolvovali množstvo zaujímavých stretnutí, veľa sme sa naučili.

Pokračovaním partnerstva je nový projekt One, two, tree…

Skôr ako sa pustíme do jeho aktivít, pripomeňme si výsledky projektu Are you thirsty?

Viete, čo je galunovec, brakická voda či helofyt?

Význam týchto slov už poznajú účastníci programu ERASMUS v Súkromnej Spojenej škole EDUCO na Slanickej osade. Aj keď súčasná pandemická situácia neumožnila stretnúť sa školám zapojených v projekte Are you thirsty?/Si smädný? na plánovanej mobilite v Slovinsku, žiaci a učitelia z Francúzska, Nemecka, Talianska, Slovenska a Slovinska sa stretli online.

Pre všetkých účastníkov to bola veľká výzva, ale napokon objavili výhody technológií, vďaka ktorým sa mohli všetci spolu rozprávať na aktuálne témy súvisiace s vodou, o rizikách spojených so znečisťovaním vodných zdrojov, s významom vody pre cestovný ruch a iných súvislostiach. Slovinská škola zorganizovala aj online besedu s pracovníčkou Národného biologického ústavu v Pirane, prostredníctvom videoukážok predstavila spôsob získavania pitnej vody z vody morskej, predstavila atraktívne miesta, ktorých čaro znásobuje voda v podobe riek, jazier, morských zálivov. Výsledkom virtuálnej mobility, ktorá trvala od 25. do 29. januára je množstvo výstupov, na tvorbe ktorých sa podieľali medzinárodné tímy žiakov a učiteľov – prezentácie, filmy, kvízy, medzinárodný slovník odborných pojmov, návrhy na úsporu vody, ale aj konkrétna pomoc prostrediu v podobe vyčistenia okolia riek v blízkosti bydliska od plastového odpadu. Samozrejme, počas netradičného virtuálneho pobytu v Slovinsku  účastníci získali aj odpovede nie len na otázku čo je galunovec, brakická voda  a helofyt☺

Ak to chcete vedieť aj vy, navštívte

https://padlet.com/LPJG/SOIFINSLOVENIA

https://padlet.com/LPJG/SLOVAKIA

https://padlet.com/LPJG/GOLDFISH

 

ČO NÁS ČAKÁ V PROJEKTE STROMY

Cieľom plánovaných aktivít je dosiahnuť uvedomenie si nenahraditeľného významu stromov pre zachovanie udržateľného rozvoja a pri riešení problémov spôsobených klimatickými zmenami. Zároveň chceme tému projektu prepojiť s odborným zameraním zapojených škôl na služby cestovného ruchu a gastronómie. Aktivitami projektu chceme vytvoriť priestor na zatraktívnenie vyučovania prostredníctvom odborných exkurzií na miesta a do zariadení bezprostredne súvisiacich s témou projektu, stretnutiami s odborníkmi na tému projektu. Rozmanitosť činností, ktoré sú obsahom projektu, umožní žiakom získať aj rôzne praktické zručnosti a zároveň získajú prehľad o rôznych profesiách, ktoré sú rôznym spôsobom a rôznou mierou závislé od stromov. Mnohé z týchto profesií súvisia s profilom absolventa, a preto môžu byť inšpiráciou pre budúce profesné uplatnenie žiakov a pre rozvoj ich podnikateľských zručností.

Počas mobility na Slovensku pôjde o návštevu Lesníckeho skanzenu v Čiernom Balogu, kde sa účastníci atraktívnym spôsobom dozvedia o význame lesa, s druhmi stromov typickými pre danú oblasť, s hospodárskym významom lesov, ochranou lesa, spracovaním plodov stromov, spracovaním dreva.

Lesy predstavujú významný prírodný predpoklad rozvoja cestovného ruchu. Na využitie ich potenciálu sa realizujú rôzne projekty zvyšujúce atraktívnosť danej oblasti. Príkladom je Chodník v korunách stromov .

Nestville park v obci Hniezdne umožní získať informácie o význame kvality drevených sudov pri výrobe whisky. Odborné exkurzie názorne doplnia učivo preberané v rámci teoretického vzdelávania a zároveň budú zdrojom informácií, ktoré žiaci využijú vo workshopoch:

– tvorba atlasu stromov- s využitím digitálnych zručností vytvoria národnostne zmiešané tímy žiakov opis typických stromov pre Slovensko, ich využitie v priemysle, v cestovnom ruchu a gastronómii

– návrh pohľadnice, kalendára, platobnej karty, jedálneho lístka s tematikou stromov

– návrhy drevených úžitkových a dekoratívnych predmetov využiteľných pri príprave jedál a prestieraní, návrhy drevených suvenírov typických pre Slovensko

– gastronomický workshop

– kreatívny workshop

Na základe odporúčaní záhradného architekta sa v okolí školy vysadia vhodné stromy. Táto aktivita zabezpečí dlhodobú udržateľnosť projektu, pretože do starostlivosti o stromy budú zapojené nasledujúce ročníky žiakov. Doplnením o ďalšie prvky – informačné tabule, lavičky, vznikne nielen oddychová zóna,ale aj priestor na realizáciu mimoškolských aktivít, ako aj na vyučovanie/ekológia, animácia, spoločensko-gastronomické podujatia)

Téma projektu je prierezová, vychádza z kurikula školy, z aktuálnych globálnych problémov súvisiacich s klimatickými zmenami, preto jej začlenenie do činností školy je žiadúce:

– do vyučovania viacerých predmetov – biológia a ekológia, tovaroznalectvo, hotelový a gastronomický manažment, geografia cestovného ruchu, informatika, marketing, odborný výcvik, anglický jazyk

– do prierezových oblastí – environmentálna výchova – besedy, workshopy, exkurzie, zriadenie ekokútika umožní praktickú realizáciu ekoaktivít

– do mimoškolských aktivít – činnosť krúžkov s ekologickou problematikou

– do promo aktivít školy – prezentácia projektových aktivít smerom k širšej verejnosti prispeje k budovaniu pozitívneho imidžu školy

Zapojení účastníci (účastníci mobilít, ostatní žiaci školy, učitelia, odborníci z praxe) získajú priestor na vzájomnú výmenu informácií a posilnenie spolupráce.

Aktivity povedú k rozvoju potrebných zručností žiakov – odborných, digitálnych, jazykových, organizačných. Mimoriadnym prínosom je zvýšenie atraktívnosti vzdelávania  vďaka

– implementácii internacionalizácie ,

-získavaniu informácií priamo v zariadeniach zaoberajúcich sa činnosťami súvisiacimi s témou projektu,

-stretnutiami s odborníkmi z rôznych oblastí, nakoľko ide o prierezovú tému.

Žiaci sa naučia získané informácie prakticky využiť v rôznych tematických workshopoch, pri tvorbe výstupov, ktoré budú dlhodobo využiteľné ako didaktické pomôcky (receptúry, atlas stromov, informačné tabule, digitálne výstupy – ebook, pohľadnice, kalendár, a pod.)

Zriadenie a následné budovanie ekozóny je zárukou dlhodobej udržateľnosti projektu.