NP Podpora pomáhajúcich profesií 3

 

Projekt zabezpečuje implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

 

Členovia inkluzívneho tímu:

 • sociálni pedagógovia
 • školskí špeciálni pedagógovia
 • školskí psychológovia
 • školskí digitálni koordinátori
 • pedagogickí asistenti

 

Z dôvodu synergii a zabezpečenia kontinuity nový národný projekt podporil asistentov a členov inkluzívnych tímov na školách, ktorí boli zapojení do už spomínaného predchádzajúceho národného projektu „Škola otvorená všetkým“. Projekt súčasne umožnil zapojenie aj ďalších materských, základných i stredných škôl, nevnímajúc štátne, cirkevné a súkromné školy z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Cieľom národných projektov je:

 • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR,
 • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
 • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

 

Projekt významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.

 

 • Všeobecné informácie o projekte: 

 

Názov projektu: Podpora pomáhajúcich profesií 3

Kód projektu: 

Kód výzvy: PSK-MSVVS-001-2023-NP-ESF+

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z: Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu + v rámci Programu Slovensko

Prioritná os: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie

Špecifický cieľ: ESO 4.5 Zvýšenie kvality, inkluzívnosti a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce okrem iného prostredníctvom potvrdzovania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa s cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencií vrátane podnikateľských a digitálnych zručností a tiež prostredníctvom podpory zavádzania systémov duálnej odbornej prípravy a učňovskej prípravy (ESF+)

Špecifický cieľ: ESO 4.6 Podpora rovného prístupu, a to najmä znevýhodnených skupín, ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a podpora a ich úspešného ukončenia, počnúc vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve cez všeobecné a odborné vzdelávanie mobility pre všetkých a prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím (ESF+)

Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj.

Cieľová skupina: Deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy a žiaci základných a stredných škôl, vrátane detí/žiakov so ŠVVP.

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 

Celková výška oprávnených výdavkov: 

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100%

 

Dôležité odkazy:

 

 

 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

 

www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.minedu.sk

www.mpc-edu.sk

 

NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 

 

Projekt zabezpečuje implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

 

Členovia inkluzívneho tímu:

 • sociálni pedagógovia
 • školskí špeciálni pedagógovia
 • školskí psychológovia

 

Z dôvodu synergii a zabezpečenia kontinuity nový národný projekt podporil asistentov a členov inkluzívnych tímov na školách, ktorí boli zapojení do už spomínaného predchádzajúceho národného projektu „Škola otvorená všetkým“. Projekt súčasne umožnil zapojenie aj ďalších materských, základných i stredných škôl, nevnímajúc štátne, cirkevné a súkromné školy z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Cieľom národných projektov je:

 • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR,
 • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
 • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

 

Projekt významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.

 

 • Všeobecné informácie o projekte: 

 

Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Kód projektu: 312011Y720

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/NP/1.1.1-05

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 1. Vzdelávanie

Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj.

Cieľová skupina: Deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy a žiaci základných a stredných škôl, vrátane detí/žiakov so ŠVVP.

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 40 mesiacov

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 8.2019

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 11.2022

Celková výška oprávnených výdavkov: 54 913 649,88 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100%

 

Dôležité odkazy:

 

 

 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

 

www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.minedu.sk

www.mpc-edu.sk