Novinky Prevencia
0

PREVENCIA

Našim hlavným cieľom je dôležité poslanie školy pri korigovaní negatívnych vplyvov,  aby sme pri výchove a vzdelávaní reflektovali ohrozenia, hlavne teraz v období koronavírusovej pandémie vyplývajúce z virtuálnej reality, v ktorej deti a žiaci žijú a ktorá na nich významne pôsobí.

Počas obdobia pandémie vírusu COVID -19  sme zriadili krízovú linku, je zverejnená na webovej stránke školy, zloženej z členov z inkluzívneho tímu s odkazmi  na emailové adresy a telefónne čísla, na ktorú sa môžu žiaci i rodičia žiakov v prípade potreby obrátiť.

Preventívne aktivity v rámci NP Pomáhajúce profesie sú zamerané  predísť alebo eliminovať :

  • ponižovanie, či šikanovanie pre vzhľad, oblečenie, telesný výkon,
  • nevhodné redukčné diéty a neúčinné prostriedky na chudnutie (jojo efekt),
  • nasmerovať na normálne zdravé stravovanie (životný štýl), zdravé sebavedomie, sebaprijatie,
  • nebezpečenstvo; plusy a mínusy alkoholu, fajčenia a najmä užívania drog a iných nelátkových závislosti,
  • závislosti na internete,
  • posilniť odolnosť voči manipulácii z médií,

Realizácia prevencie sociálno-patologických javov v škole je realizovaná formou online prednášok, besied, prezentácií  – s cieľom protidrogovej a asociálnej  prevencie, napr. Kampaň červené stužky je zameraná na riešenie boja proti HIV/AIDS. Témy pre stredné školy sú to informácie zamerané na prevenciu extrémizmu, obchod s ľuďmi, nenávistné prejavy na internete, sexuálne vykorisťovanie. Počas dištančného vzdelávania sme odprezentovali interaktívne  workshopy a besedy formou online vyučovacích hodín, zasielaním prezentácií s preventívnou tematikou, krízovou intervenciou a motiváciou k učeniu. Na základe dotazníkového prieskumu, sme získavali názory žiakov a rodičov k dištančnému vzdelávaniu aj názory na   prežívanie koronavírusovej pandémie.

Nápomocné sú materiály a rady z Ministerstva vnútra k prevencií kriminality. Viac informácií k danej téme nájdete aj na stránke

Link: www.prevenciakriminality.sk.