Vďaka projektom programu ERASMUS+, ktoré realizujeme od roku 2004 (vtedy program COMENIUS), vzdelávanie na našej škole nadobudlo medzinárodný európsky rozmer. Nadviazali sme spoluprácu s mnohými európskymi školami, spolu sme riešili zaujímavé témy, tvorili spoločné produkty, navzájom spoznávali partnerské krajiny, ich prírodné a kultúrne bohatstvo, tradície, spôsob života. Zároveň učitelia aj žiaci získavali nové zručnosti, poznatky, ale aj nezabudnuteľné zážitky, nové priateľstvá.

ARE YOU THIRSTY?

Byť smädný má mnoho významov: najmä je to prejav základnej životnej potreby. Ale smädný býva človek aj po informáciách, vedomostiach, zážitkoch, stretnutiach…

Voda je zdrojom života. Krajiny sveta sa líšia bohatstvom vodných zdrojov, aj ich využívaním. Cieľom medzinárodného projektu je skúmať tento vzácny prírodný zdroj v rôznych oblastiach života, najmä však v cestovnom ruchu a gastronómii.

Prostredníctvom rôznorodých projektových aktivít chce 5 partnerských škôl rozvíjať odborné gastronomické zručnosti, objavovať rôzne aspekty kultúry každej krajiny súvisiace so štúdiom vody, posilniť medzikultúrne a medzinárodné vzťahy, ako aj jazykové vzdelávanie.

Projekt spája partnerských inštitúcií- stredné odborné školy z Francúzska, Nemecka, Slovinska, Talianska a Slovenska.