Pandemická situácia neumožnila zrealizovať fyzickú mobilitu, preto sa všetky partnerské školy dohodli na realizácii virtuálnej mobility. Na jej bezproblémové zabezpečenie školy využili možnosť využitia mimoriadnych nákladov na nákup potrebného technického vybavenia. V súlade s protiepidemiologickými opatreniami v jednotlivých krajinách sa vyučujúci a žiaci zapájali do aktivít buď zo školy alebo z domu.

 

Ciele, ktoré sa mali naplniť fyzickou mobilitou, boli dosiahnuté online spôsobom, dokonca boli rozšírené o aktuálne témy, najmä bezpečnosť v online priestore a špecifiká online vzdelávania. Do online diskusie prispeli svojimi postrehmi žiaci i učitelia všetkých škôl. Na ochranu osobnej identity vo virtuálnom priestore účastníci mobilít využili svojho avatara, ktorý sa naučili vytvoriť. 

 

Aktivity zahájil koordinátor projektu príhovorom, ktorým vysvetlil ciele a priebeh virtuálnej mobility, nasledovali prezentácie žiakov jednotlivých škôl, ktoré sumarizovali doterajšie dosiahnuté ciele a prínosy.

 

Nasledovala prezentácia sicílskych stredísk cestovného ruchu, ktoré vznikli vďaka hydrologickým predpokladom prostredníctvom PPT a videofilmov, fyzická návšteva miestnych podnikov, ktorých hlavným vstupom je voda (kúpele, wellness zariadenia, prístavy) bola nahradená filmom. Súčasťou programu boli gastronomické workshopy. Slovenská škola mohla zrealizovať (po preukázaní negatívnych výsledkov ATG testov) workshopy v škole. Účastníci ostatných škôl pripravili ukážky pokrmov pripravených vopred. 

 

Slovenská škola zabezpečila online školenie o využívaní aplikácie CANVA na tvorbu marketingových nástrojov, následne žiaci plnili zadania – tvorba plagátov a instagramových príspevkov na podporu ekologického správania, ochrany vodných zdrojov a pod., menu lístky pre slávnostnú hostinu, vianočné pozdravy. 

 

Dôležitosť práce s verejnosťou vypichol koordinátor projektu a vyzdvihol dôležitosť, aby sa mladí ľudia zaujímali a angažovali v oblasti verejného diania a zaujímali sa o aktivity okolo seba…. (tvorba článkov do novín)

 

V závere týždňa prebehlo aj online hlasovanie o najkrajšiu fotografiu, na základe čoho vznikne výsledný produkt – brožúra 7 Wonders of Water.

 

Virtuálna mobilita v predvianočnom období bola výbornou príležitosťou zdieľat vianocné zvyka a tradície v každej zúčasnenej krajine. Žiaci odprezentovali typickú vianocnú večeru v ich domácnosti. Súčasťou online aktivít boli online kvízy.

 

Virtuálna mobilita bola pre všetky školy výzvou, pretože každá z nich pôsobila v podmienkach s rôznymi protiepidemiologickými opatreniami, bola prvou skúsenosťou pre každú zapojenú školu. Napriek tomu prispela k dosiahnutiu cieľov uvedených v prihláške a zároveň podporila rozvoj kompetencií všetkých účastníkov, najmä:

  • rozvoj digitálnych zručností – práca vo virtuálnom priestore s využitím platforiem Zoom a Jitsimeet, využívanie aplikácií CANVA, AVATAR, intenzívne využívanie platformy Padlet
  • rozvoj prezentačných zručností v online priestore – využívanie konferenčnej techniky, online hlasovanie
  • podpora vedomostí o bezpečnosti na internete – chránenie identity, efektívne využívanie času v online priestore
  • podpora interaktívneho online vzdelávania – tvorba a využívanie pracovných listov, online testov, kvízov v aplikácii KAHOOT
  • rozvoj odborných zručností v oblasti marketingu, cestovného ruchu, technológii prípravy jedál
  • rozvoj jazykových zručností – každý účastník mobility bol zároveň účastníkom videokonferencií, počas ktorých každý deň prezentovali svoje výstupy v anglickom jazyku. Táto forma komunikácie má svoje špecifiká, keďže eliminuje prostriedky neverbálnej komunikácie,  vyžaduje jasné, zrozumiteľné vyjadrovanie a kladie na žiakov iné nároky, ktoré boli nútení zvládnuť.

 

Na fotkách vidíte však aj fyzickú mobilitu učiteľov, ktorá sa konala na začiatku projektu. Tam to všetko začalo.