Celková charakteristika absolventa

Názov a adresa školy

Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, 029 01 Námestovo

Organizačná zložka

Súkromná hotelová akadémia

Názov ŠkVP

Obchodné služby

Kód a názov ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov študijného odboru

6442 K obchodný pracovník

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Cieľom vzdelávacieho programu skupiny odborov 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby je pripraviť absolventov, ktorí budú schopní uplatniť sa vo svojich povolaniach tak so všeobecnovzdelávacím základom, ako aj s odbornými teoretickými i praktickými zručnosťami, aplikovat eľnými v praxi a s prirodzenou profesionálnou hrdosťou. Absolvent študijnéh o odboru obchodný pracovník má základné predstavy o historicko – spoločenských javoch a súvislostiach. Chápe úlohu demokratického štátu pri utváraní humánnej a sociálne spravodlivej spoločnosti, fungujúcej z ekonomického hľadiska na princípoch trhového mechanizmu. Je tolerantný k rôznym svetonázorovým predstavám, k odlišným názorom jednotlivcov a vyznačuje sa národným a občianskym sebavedomím. Chápe význam kultúry pri rozvoji spoločnosti a jednotlivca. Má potrebu ţiť a pracovať v kultúrnom a vkusnom prostredí a stará sa o svoje zdravie. Má zmysel pre krásu, správne predstavy o vkusnom obliekaní a bývaní. Má vzťah k ţivotnému prostrediu, chápe jeho význam pre zdravý rozvoj ľudskej osobnosti a aktívne sa podieľa na jeho ochrane a tvorbe.

4 - ročné štúdium

Po ukončení prípravy v študijnom odbore a po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky pozná princípy trhovej ekonomiky a podrobne ekonomiku a organizáciu obchodu v podmienkach voľného trhu a konkurencie. Má vedomosti z aplikovanej psychológie a vie sa slušne správať k zákazníkom i spolupracovníkom. Má vedomosti z oblasti organizácie, riadenia práce a pracovného kolektívu obchodnej organizácie. Pozná základné úlohy odvetvia ob chodu a sl uţieb, ich význam pre spoločnosť i jednotlivca. Nevyhnutnou podmienkou ďalšieho odborného a iného sebavzdelávania je schopnosť učiť sa a chápať vzdelávanie ako celoživotný proces.

Zdravotné požiadavky na žiaka

Na prijatie do študijného odboru obchodný pracovník môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom, bez vážnejších kozmetických chýb a chýb reči. Nesmú trpieť poruchami funkcií podporného a pohybového systému, ako sú poruchy chrbtice a horných a dolných končatín, ďalej nesmú mať chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest. Prekážkou prijatia do odboru sú choroby srdca, záchvatové stavy a nervové choroby, najmä ochorenia centrálneho nervstva sprevádzané poruchami koordinácie a funkcií. Uchádzači nesmú trpieť psychickými poruchami. Vyžaduje sa dobrá spoločenská adaptabilita a dobré spoločenské správanie. Uchádzači majú mať dobrý sluch a zrak, s prípadnou korekciou sklami na bacilonosičstvo.
Zdravotnú spôsobilosť posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár. Zdravotný preukaz pre prácu s potravinami Zdravotný preukaz musia mať všetci žiaci v potravinárskych odboroch. Žiaci sú poučení o dodržiavaní osobnej a pracovnej hygieny , o manipulácii a prác i s potravinami) a o poučení sa vedie záznam, ktorý je potvrdený ich podpismi . (Potravinový kódex a HACCP).

Ďalšie informácie

Už čoskoro