Celková charakteristika absolventa

Názov a adresa školy

Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, 029 01 Námestovo

Organizačná zložka

Súkromná hotelová akadémia

Podmienky prijatia

Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, ale aj 8. ročníka ZŠ – úspešné vykonanie prijímacích skúšok (SJL, MAT, ANJ)

Kód a názov ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Stručná charakteristika vyučovania

1. ročník - slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk s týždennou dotáciou 20 hodín (gramatika, slovná zásoba, konverzácia), etická/náboženská výchova, dejepis, geografia, občianska náuka, matematika, telesná a športová výchova. Žiaci sa počas hodín angličtiny utvrdia v základnej gramatike, slovnej zásobe a pod., aby sa dostali na rovnakú úroveň jazykových kompetencií.
2. - 5. ročník - výučba sa rozširuje o ďalšie všeobecno-vzdelávacie predmety a o odborné a voliteľné predmety (v podobnom rozsahu ako v odbore 6317 M obchodná akadémia) s využívaním metódy CLIL v anglickom jazyku a to v 3 ekonomických predmetoch: podniková ekonomika, marketingový manažment a administratíva a korešpondencia. Vyučovanie CLIL metódou vo vybraných odborných predmetoch sa bude zabezpečovať od 2. ročníka.
Odbornú prax v rozsahu 20 dní bude škola zabezpečovať v inštitúciách štátnej správy a miestnej samosprávy a so zamestnávateľmi v regióne na základe dohody o zabezpečení praxe a dlhoročnej spolupráce. K odborným kompetenciám učiteľov i žiakov prispieva medzinárodná spolupráca so školami rovnakého zamerania v rámci projektov Erasmus +. Cieľom školy je využiť grant na dlhodobú mobilitu učiteľov a žiakov, ako aj na krátkodobé pobyty väčšieho počtu žiakov.

Uplatnenie v praxi

- v obchodných organizáciách ako radový pracovník,
- v podnikoch so zahraničnou účasťou,
- v podnikoch služieb ako pracovník prvého kontaktu so zahraničnými klientmi manažér strednej úrovne,
- samostatný podnikateľ,
- pokračovať v štúdiu na vysokých školách,
- na zahraničnom trhu práce