Celková charakteristika absolventa

Názov a adresa školy

Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, 029 01 Námestovo

Organizačná zložka

Súkromná hotelová akadémia

Názov ŠkVP

Hotelové služby

Študijný odbor 6323 K hotelová akadémia je päťročný študijný odbor ukončený maturitou. Počas štúdia má žiak možnosť získať výučný list v odbore hotelová akadémia (po splnení predpísaných podmienok (počas štúdia musí v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 absolvovať najmenej 1400 hodín praktického vyučovania, z čoho najmenej 1200 hodín tvorí odborná prax).

5 - ročné štúdium

Absolvent študijného odboru 6323 K hotelová akadémia je po päťročnom štúdiu kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom schopný vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov hotelierstva a v spoločnom stravovaní. Je schopný samostatne podnikať v hotelových a reštauračných službách.

Uplatnenie v praxi

Absolvent je pripravený na okamžitý vstup do praxe, kde sa môže uplatniť:

1) v ubytovacích a gastronomických zariadeniach na pozícii:

· manažér prevádzky,

· vedúci úseku ubytovania (housekeeping),

· vedúci úseku stravovania (food and beverage),

· vedúci recepcie,

· recepcionár,

· ekonóm, účtovník,

· čašník, servírka, kuchár;

2) v cestovných kanceláriách na pracovných miestach:

· animátor,

· sprievodca,

· delegát,

· prevádzkový pracovník.