Čítaniu zdar!

Marec –  mesiac knihy – sme ukončili 31.3. 2022 v našej škole netradične a to odštartovaním „Profesorskej štafety čítania“. Zapojili sa nielen členovia PK SJL- CUJ, ale aj ostatní kolegovia pedagogického zboru, čím prispeli k zdarnému priebehu akcie a prejavili tak  žičlivý záujem o prácu druhého.
Osemnásť učiteľov  na čele s riaditeľkou školy Ing. Y. Kenderovou  čítalo prostredníctvom školského rozhlasu svojim žiakom   rôznorodé  zaujímavé príbehy, v závere ktorých sa skrývalo určité posolstvo.  Hlavným cieľom  bolo  poukázať na silu slova a presvedčiť poslucháčov,  že čítanie má svoje čaro a svoj zmysel.
Žiaci mohli hádať, kto z ich vyučujúcich práve číta a dané príbehy zdieľať ďalším. Pevne veríme, že Profesorská štafeta čítania bude mať  v budúcnosti svoje pokračovanie.
/ PK SJL – CUJ/