Celková charakteristika absolventa

Názov a adresa školy

Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, 029 01 Námestovo

Organizačná zložka

Súkromná hotelová akadémia

Názov ŠkVP

MANAŽMENT PREVÁDZOK SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA

Kód a názov ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov študijného odboru

6421 L 00 spoločné stravovanie – RUP

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Absolvent študijného odboru 6421 L 00 spoločné stravovanie je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania aj na stredných stupňoch riadenia, taktiež ako samostatne zárobkovo činná osoba.

2 - ročné štúdium

Po ukončení prípravy ovláda práce spojené s technikou obsluhy, technikou prípravy pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom, ovláda 2 cudzie jazyky, pozná zásady vedenia účtovníctva a administratívy, pozná problematiku marketingu a manažmentu, je schopný efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre osobný rast a výkonnosť v práci. Má predpoklady vykonávať manažérske funkcie, spĺňa podmienky na výkon práce v danej oblasti. V pracovnej pozícii absolvent zvláda vysoké požiadavky na krátkodobú pamäť, schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu, flexibilitu, sebaovládanie a samostatnosť.

Uplatnenie v praxi

Po ukončení štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške, môže pokračovať v štúdiu na vysokých školách, prípadne získať aj inú špecializáciu.

Ďalšie informácie

Už čoskoro