Celková charakteristika absolventa

Názov a adresa školy

Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, 029 01 Námestovo

Organizačná zložka

Súkromná hotelová akadémia

Názov ŠkVP

Stravovacie služby

Kód a názov ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov študijného odboru

6445 K 00 kuchár – rámcový učebný plán

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Cieľom vzdelávacieho programu skupiny odborov 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby je pripraviť absolventov, ktorí budú schopní uplatniť sa vo svojich povolaniach so všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami aplikovateľnými v praxi, s prirodzenou profesionálnou hrdosťou.

4 - ročné štúdium

Absolvent študijného odboru 6445 K 00 kuchár je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania , taktiež ako samostatne zárobkovo činná osoba. Podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže vykonávať funkciu kuchára v hoteloch, reštauráciách a ostatných zariadeniach spoločného stravovania, má predpoklady vykonávať manažérske funkcie, spĺňa podmienky na výkon práce v danej oblasti. V pracovnej pozícii absolvent zvláda vysoké požiadavky na krátkodobú pamäť, schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu, flexibilitu, sebaovládanie a samostatnosť.

Uplatnenie v praxi

Po ukončení prípravy ovláda práce spojené s technikou obsluhy, technikou prípravy pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných /náročnejších/ jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom, ovláda 2 cudzie jazyky, pozná zásady vedenia účtovníctva a administratívy, ovláda manipuláciu s technickými prostriedkami, je schopný efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre osobný rast a výkonnosť v práci.
Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o maturitnej skúške, môže pokračovať v štúdiu na vysokých školách, prípadne získať aj inú špecializáciu.

Ďalšie informácie

Už čoskoro