Celková charakteristika absolventa

Názov a adresa školy

Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, 029 01 Námestovo

Organizačná zložka

Súkromná hotelová akadémia

Názov ŠkVP

Mäsová výroba

Kód a názov ŠVP

29 Potravinárstvo

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Forma štúdia

denná – duálne vzdelávanie

3 - ročné štúdium

Absolvent by mal vedieť pripraviť suroviny na výsek a výrobu rôznych druhov mäsových výrobkov, vyrobiť určené mäsové výrobky, upraviť mäso na predaj, aplikovať základné techniky balenia, zásady správneho skladovania a mal by vedieť profesionálne komunikovať so zákazníkom.

Uplatnenie v praxi

Plnohodnotný odborník v prevádzkach zamestnávateľa, v mäsiarskej výrobe, na bitúnkoch a v predajniach mäsa, mäsiarskych alebo gastronomických prevádzkach ovláda príslušnú techniku, stroje a zariadenie, príslušné technológie, základy ekonomiky výroby a služieb. Pracuje podľa určených technologických postupov, dodržiavať platné receptúry a normy.

Ďalšie informácie

Už čoskoro