Celková charakteristika absolventa

Názov a adresa školy

Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, 029 01 Námestovo

Organizačná zložka

Súkromná hotelová akadémia

Názov ŠkVP

Stravovacie služby

Kód a názov ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov študijného odboru

6444 H 00 čašník, servírka – RUP

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Absolvent učebného odboru 6444 H 00 čašník, servírka je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne pracovať v rôznych prevádzkach spoločného stravovania , taktiež ako samostatne zárobkovo činná osoba.

3 - ročné štúdium

Po ukončení prípravy ovláda práce spojené s technikou obsluhy, technikou prípravy pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných /náročnejších/ jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom, ovláda 1 cudzí jazyk, pozná zásady vedenia účtovníctva a administratívy, ovláda manipuláciu s technickými prostriedkami, je schopný efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre osobný rast a výkonnosť v práci. Podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže vykonávať funkciu čašníka, servírky v hoteloch, reštauráciách a ostatných zariadeniach spoločného stravovania ,spĺňa podmienky na výkon práce v danej oblasti. V pracovnej pozícii absolvent zvláda vysoké požiadavky na krátkodobú pamäť, schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu, flexibilitu, sebaovládanie a samostatnosť.

Uplatnenie v praxi

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške, môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu, prípadne získať aj inú špecializáciu.

Ďalšie informácie

Už čoskoro