Dňa 23. marca 2022 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády kritického myslenia, ktorú organizovala Slovenská debatná asociácia v prostredí Edupage. Súťaž bola zameraná na overovanie a vyhľadávanie informácii, identifikáciu logických chýb, interpretáciu dát a štatistík a formulovanie argumentov. Súťaž prebehla v dvoch vekových kategóriách:
– 1. kategória žiaci 1. a 2. ročníkov SŠ a 5. a 6. roč. OG, v ktorej súťažilo 217 žiakov;
– 2. kategória žiaci 3., 4., 5. ročníkov SŠ a 7. a 8. roč. OG., v ktorej súťažilo 322 žiakov.
Súťaž sa skladala z nasledovných celkov:
– kritické myslenie,
– schopnosť vyhľadávať informácie,
– odolnosť voči manipulácií,
– orientácia v prostredí médií, argumentačné schopnosti,
– čitateľská gramotnosť,
– práca s dátami,
– argumentačné schopnosti.
Naša škola sa zapojila do OKM v počte 34 žiakov a to 7 žiakov z 2. OB, 14 žiakov z 3. OB a 13 žiakov zo 4. HA.
Aj napriek tomu, že sme nepostúpili do celoslovenského kola, všetkým žiakom ďakujeme za účasť a veríme, že v tejto tradícií budeme pokračovať aj v nasledujúcich ročníkoch.                                                                                                                                        K.M.