Covid Novinky
0

Návrat žiakov do školy od 10. mája 2021 (znenie v pdf)

Prezenčné vzdelávanie v SSŠ EDUCO Slanická osada bude od 10. 5. 2021 prebiehať pre všetkých žiakov školy. Pri prezenčnej forme vzdelávania sa budeme riadiť podľa manuálu „Návrat do škôl“ od 3. 5. 2021Náš okres patrí od 10. 5. 2021 do ružovej farby okresu a preto pre školu platia nasledovné podmienky:

  • Prezenčné vyučovanie je bez obmedzení. Vstup žiaka do budovy školy nie je podmienený negatívnym testom žiaka. Potrebné je ale čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré predkladá žiak pri vstupe do budovy k nahliadnutia pedagogickému dozoru a odovzdá ho v triede triednemu učiteľovi alebo triednemu majstrovi (príloha č. 10). U neplnoletého žiaka vyhlásenie o bezinfekčnosti podpisuje zákonný zástupca žiaka (príloha č. 8).
  • Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dní (vrátanie sviatkov a víkendov) u neplnoletého žiaka zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie (príloha č. 8) alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie (príloha č. 10).
  • Zamestnanci školy – pedagogickí aj nepedagogickí sa podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 v I. stupni varovania nemajú povinnosť sa testovať. Zamestnanec predkladá svojmu zamestnávateľovi čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha č. 9/c).
  • V prípade, že má zamestnanec poobednú/nočnú službu a vstupuje do objektu školy a školského zariadenia v čase od 21.00 hod. – 01.00 hod. nasledujúceho dňa, predkladá svojmu zamestnávateľovi prílohu č. 9/a, 9/b, 9/c a negatívny výsledok testu nie starší ako 21 dní.
  • Zamestnanci, ktorí nemajú povinnosť testovať sa predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátanie víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie (príloha č. 9/c) o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, prípadne PV vystavenú príslušným lekárom.
  • Naďalej platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom v interiéri, 2-metrové odstupy, dezinfekcia rúk, telesná teplota nižšia ako 37o C, zákaz vstupu cudzích osôb do budovy školy.

Vyhlásenie plnoletého žiaka

Vyhlásenie zákon. zástupcu neplnoletého žiaka

Vyhlásenie zamestnanec 9c