Novinky
0

V roku 2020 bola škole udelená Akreditácia Erasmus pre odborné vzdelávanie, vďaka čomu sa vytvára viac príležitostí pre rozvoj kľúčových kompetencií riadiacich pracovníkov, učiteľov i žiakov v európskom priestore. Získaním akreditácie má škola v rukách nástroj na lepšie plánovanie medzinárodnej spolupráce a mobilít.

Podmienkou pre zapojenie sa do mobilít a nasledujúcich aktivít je záujem jednotlivca rozvíjať svoje kompetencie, zdieľať ich s partnermi na medzinárodnej úrovni, a tak prispievať k posilneniu internacionalizácie školy, k rešpektovaniu cieľov Európskeho plánu rozvoja v záujme rastu kvality vzdelávania.

Partnerov, poskytujúcich príležitosti na medzinárodnú spoluprácu (kurzy, jobshadowing) si môžu záujemcovia nájsť tu: https://www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/teacher_academy/catalogue.cfm

https://epale.ec.europa.eu/sk/content/akreditovane-vzdelavania-od-slovenskej-komory-ucitelov

Po prejavení záujmu sa treba obrátiť na projektového koordinátora Erasmus, ktorý v súlade so zmluvou o poskytnutí grantu na aktuálne obdobie zabezpečí v spolupráci s účastníkom ďalšie kroky.

Žiaci, ktorí majú záujem o aktivity Erasmus, sa prihlásia do Klubu Erasmus. V období 2021-2027 je program Erasmus zameraný na podporu inklúzie. Príležitosť absolvovať mobility majú aj žiaci s nedostatkom príležitostí. Všetky informácie o projektoch viď Sprievodca programom, www.saaic.sk

V školskom roku 2020-2021 sa realizujú projekty v rámci kľúčovej aktivity:

KA1 – Vedz, v čom si dobrý

KA1 – S akreditáciou do Európy

KA2- One, two, tree (viď Správa o projektoch, Plán projektových aktivít)

V Žiadosti o grant je popísané personálne zabezpečenie každého projektu, t.j. projektový tím, ktorý je zodpovedný za realizáciu projektových aktivít a napĺňanie Európskeho plánu rozvoja ako aj využívanie grantu v súlade so Zmluvou o poskytnutí grantu.

Realizácia konkrétnych aktivít je v rámci taktického a operatívneho riadenia prekonzultovaná na pracovných poradách a v rámci predmetových komisií. Do jednotlivých aktivít sú zapojení učitelia najmä na základe ich osobnej zainteresovanosti a ochoty podieľať sa na nich. Personálne zabezpečenie schvaľuje riaditeľ školy.