forex trading logo

BONUS pre žiakov!

POČAS ŠTÚDIA JE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ VODIČSKÉ OPRÁVNENIE SK.B ZDARMA
Úvod Prijímacie konanie Najnovšie Nove Kriteria 2020
PDF Vytlačiť E-mail

Riaditeľka Súkromnej Spojenej školy EDUCO,  Slanická osada 2178,  Námestovo v súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k zákona 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určila  tieto kritériá prijímacieho konania:

Súkromná obchodná akadémia - pdf (bilingválne štúdium)

Súkromná hotelová akadémia - pdf (všetky odbory)

5-ročné bilingválne štúdium (slovensko –anglické)

 1. Prijímacie konanie do prvého ročníka  päťročného vzdelávacieho programu 6317 M 74 obchodná akadémia sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.
 2. Prijímacie konanie do prvého ročníka pre školský rok 2020/2021 sa koná administratívnou formou.
 1. Informácie pre uchádzačov:
 1. počet  prijímaných žiakov: 20
 2. prijímacieho konania sa môžu zúčastniť žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ
 3. do 1. ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý splnil podmienky prijímacieho konania a získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b).
 1. Podmienky prijatia:

a) Zohľadnenie študijných výsledkov - Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka ZŠ (resp. v prípade žiakov, ktorí sú v 8. ročníku, z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej klasifikácie z 8. ročníka) nasledovne:

Dva povinné predmety

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu (kde x je známka):   

počet  bodov = 5 . (4-x) . (4-x)

 • prvý povinný predmet:  Slovenský jazyk a literatúra
 • druhý povinný predmet:  Matematika

  Profilové predmety

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu (kde x je známka):   

počet  bodov = 3 . (4-x) . (4-x)

 • prvý profilový predmet: Anglický jazyk
 • druhý profilový predmet: Geografia

Doplnkové predmety

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu (kde x je známka):   

počet  bodov = 2 . (4-x) . (4-x)

 • doplnkové predmety: Dejepis, Biológia, Fyzika, Chémia

b) Prospech - Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

c) Ďalšie kritéria

Predmetová olympiáda  sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom,  krajskom alebo celoštátnom  kole v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka, MAT, CHE, GEO, FYZ, BIO, DEJ, Pytagoriáda – okresné kolo 20 bodov, krajské kolo 30 bodov, celoštátne kolo 50 bodov.

Športové a umelecké súťaže ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom kole  - 5 bodov,  v krajskom kole – 10 bodov, v celoštátnom kole – 30 bodov.

Výsledné poradie uchádzačov sa určí podľa súčtu získaných bodov podľa podmienok prijatia. V prípade rovnosti počtu bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritéria:

 1. Podľa § 67 ods. 3 zákona 25/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
 2. získal väčší počet bodov za „ Ďalšie kritéria“,
 3. dosiahol väčší počet bodov z určeného profilového predmetu školy.
 1. Záverečné ustanovenia:
 • Žiakom, ktorí budú prijatí na štúdium bude zaslané rozhodnutie o prijatí podľa pokynov z rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii  a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie.
 • Riaditeľka školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy www.slanickaosada.sk podľa výsledkov prijímacieho konania pod prideleným kódom, ktorý škola vopred oznámi zákonnému zástupcovi formou SMS alebo e-mailom – na kontaktné údaje uvedené v prihláške na štúdium.
 • Riaditeľka školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
 • Zákonný zástupca žiaka do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý, potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium.
 • Bez podpísaného a zaslaného záväzného potvrdenia nemôže byť žiak zapísaný! Ak  uchádzač v uvedenom termíne nedoručí potvrdenie do školy, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium je neplatné!
 • Ak vznikne po termíne 4. 6. 2020 voľné miesto, bude ponúknuté nasledujúcemu uchádzačovi podľa poradia za predpokladu, že jeho zákonný zástupca podá v zákonnej lehote odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
 • Štúdium je bezplatné!

 

Súkromná hotelová akadémia

 1. Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.
 2. Prijímacie konanie do prvého ročníka študijných a učebných odborov pre školský rok 2020/2021 sa koná administratívnou formou.
 3. Termín doručenia prihlášky na SŠ najneskôr do 19. mája 2020.
 4. Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 1. splnil podmienky prijímacieho konania
 2. získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b).
 1. Počty tried a počty prijímaných žiakov do tried 1.ročníka v študijných odboroch:

Odbor                                               Počet tried/žiakov

6323 K hotelová akadémia                    1/20

6444 K čašník, servírka                       0,33/8      

6445 K kuchár                                       0,33/11

6442 K obchodný pracovník-duál     0,33/10.

 1. Podmienky prijatia:
 1. Zohľadnenie študijných výsledkov

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka ZŠ nasledovne:

Dva povinné predmety

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu (kde x je známka):   

počet  bodov = 5 . (4-x) . (4-x)

 • prvý povinný predmet:  Slovenský jazyk a literatúra
 • druhý povinný predmet:  Matematika

Profilové predmety

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu (kde x je známka):   

počet  bodov = 3 . (4-x) . (4-x)

 • prvý profilový predmet: Anglický jazyk
 • druhý profilový predmet: Chémia

Doplnkové predmety

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu (kde x je známka):   

počet  bodov = 2 . (4-x) . (4-x)

 • doplnkové predmety: Dejepis, Geografia, Biológia, Fyzika
 1. Prospech

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

 1. Ďalšie kritéria

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom, krajskom alebo celoštátnom kole v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka, MAT, CHE, GEO, FYZ, BIO, DEJ, Pytagoriáda – okresné kolo 20 bodov, krajské kolo 30 bodov, celoštátne kolo 50 bodov.

Športové a umelecké súťaže - ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom kole  - 5 bodov,  v krajskom kole – 10 bodov, v celoštátnom kole – 30 bodov.

Výsledné poradie uchádzačov sa určí podľa súčtu získaných bodov podľa podmienok prijatia.  V prípade rovnosti počtu bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritéria:

 1. Podľa § 67 ods. 3 zákona 25/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
 2. získal väčší počet bodov za „ Ďalšie kritéria“,
 3. dosiahol väčší počet bodov z určených  profilových  predmetov školy.
 1. Počty tried a počty prijímaných žiakov do tried 1.ročníka v učebných odboroch:

     Odbor                                          Počet tried/žiakov

      - 6444 H čašník, servírka                      0,27/8

      - 6445 H kuchár                                      0,27/8

      - 2964 H cukrár                                      0,35/10

      - 2954 H mäsiar – duál                         0,11/3

Poradie uchádzačov bude určené  podľa dosiahnutého priemerného prospechu:

 • Priemerný prospech sa vypočíta z priemerného prospechu na konci 8. ročníka a prvého polroka z 9. ročníka ZŠ. Započítavajú sa známky z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, dejepis, zemepis, matematika, prírodopis, fyzika a chémia. Nepočítajú sa známky zo správania, výchovných a nepovinných predmetov. Priemerný prospech sa vypočíta s presnosťou na dve desatinné miesta.
 • Podľa dosiahnutého priemerného prospechu sa uchádzači usporiadajú do poradia. Z uchádzačov, ktorí budú mať rovnaký priemerný prospech sa pri poradí uprednostní žiak, ktorý:
 1. má zmenenú pracovnú schopnosť, pokiaľ spĺňa požiadavky pre daný odbor,
 2. má lepší priemer známok zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky za posledné dva absolvované ročníky.
 1. Záverečné ustanovenia:
 • Žiakom, ktorí budú prijatí na štúdium bude zaslané rozhodnutie o prijatí podľa pokynov z rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii  a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie.
 • Riaditeľka školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy www.slanickaosada.sk podľa výsledkov prijímacieho konania pod prideleným kódom, ktorý škola vopred oznámi zákonnému zástupcovi formou SMS alebo e-mailom – na kontaktné údaje uvedené v prihláške na štúdium.
 • Riaditeľka školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
 • Zákonný zástupca žiaka do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý, potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium.
 • Bez podpísaného a zaslaného záväzného potvrdenia nemôže byť žiak zapísaný! Ak uchádzač v uvedenom termíne nedoručí potvrdenie do školy, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium je neplatné!
 • Firmy, s ktorými má škola uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, pozvú zákonných zástupcov a žiakov na pohovor. Podmienky prijatia žiaka do  systému duálneho vzdelávania si určuje každá firma samostatne a overuje ich na pohovore so žiakom a jeho zákonným zástupcom. V prípade prijatia žiaka do systému duálneho vzdelávania vydá firma Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania a riaditeľka školy Rozhodnutie o prijatí na štúdium v systéme duálneho vzdelávania.
 • Štúdium je bezplatné!

Kritéria prijímacieho konania boli prerokované v pedagogickej rade a rade školy dištančne a hlasovanie sa uskutočnilo per rollam dňa 6. mája 2020.

V Námestove 6. mája 2020

 Ing. Anna Kozáková v.r.

poverená vedením školy

 

                      


 

Posledná zmena na Streda, 27 Máj 2020 13:41