forex trading logo

PDF Vytlačiť E-mail

Riaditeľ Súkromnej Spojenej školy EDUCO,  Slanická osada 2178,  Námestovo v súlade s § 62 až 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určil tieto kritériá prijímacieho konania:

2)   Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

      a) splnil podmienky prijímacieho konania

      b) získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b).

          (prijímacích skúšok sa môžu zúčastniť žiaci 9. ročníka ZŠ).           

 1. Bez prijímacej skúšky budú v zmysle § 65 ods. 5 školského zákona prijatí žiaci, ktorí v  celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy TESTOVANIE 9-2019 (monitor) dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % .
 1. O prijatí uchádzačov bez prijímacej skúšky na učebné a študijné odbory rozhodne riaditeľ školy najneskôr  do 30. apríla 2019. Zápis týchto uchádzačov sa uskutoční v termíne určenom riaditeľom školy, ktorý bude uvedený v rozhodnutí o prijatí.
 1. Kritériá prijatia pre študijný odbor 6323 K hotelová akadémia
  • počet prijímaných žiakov – 1 trieda, do ktorej je možné prijať 30 žiakov,
  • žiaci budú prijímaní na základe prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a cudzieho   jazyka  (anglický jazyk, nemecký jazyk),
  • žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať na základe odporúčania PPP prijímaciu skúšku upravenú,
  • obsah a rozsah skúšok zodpovedá vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho programu v ZŠ. Pri hodnotení sa bude v bodovom systéme zohľadňovať:

                   Priemerný prospech zo ZŠ       -     maximálne 40 % bodov

                   Testovanie 9                              -     maximálne 30 % bodov

                   Prijímacia skúška                     -     maximálne 30 % bodov  

 • žiaci budú prijatí podľa poradia na základe súčtu bodového hodnotenia:
  1. študijných výsledkov (priemerného prospechu známok z predmetov slovenský jazyk, cudzí jazyk, dejepis, zemepis, matematika prírodopis, fyzika, chémia) dosiahnutých za druhý polrok 8. ročníka a prvý polrok  9. ročníka – maximálny počet bodov 40 bodov,
  2. výsledkov  TESTOVANIE 9-2019 (monitor) – maximálny počet bodov 30 bodov,
  3. prijímacích skúšok:      SJL      – max 15 bodov

                                                  CUJ      – max 15 bodov

 • kritériom úspešnosti vykonania písomných prijímacích skúšok je dosiahnutie minimálneho počtu 5 bodov v každom predmete samostatne. 
 • dosiahnuté body sa sčítajú  a následne bude zostavené poradie,
 • v prípade rovnosti bodov rozhodujú ďalšie pomocné kritériá v poradí: zmenená pracovná schopnosť, celkový priemerný prospech na ZŠ, výsledky testovania žiakov 9. ročníka ZŠ z matematiky a slovenského jazyka, úspešnosť v olympiádach - okresné kolo a vyššie (doložiť hodnoverným dokladom),
 • spôsob pridelenia bodov:
 1. za prospech zo ZŠ maximálny počet bodov 40
 2. za monitor  maximálny počet  bodov 30
 3. za prijímacie skúšky maximálny počet bodov 30
 • obsah prijímacích skúšok: 

       -   slovenský jazyk   - prijímacia skúška zo slovenského jazyka pozostáva z diktátu a literárno-gramatického testu, ktorý obsahuje úlohy doplňovacie, výberové, určovacie a tvorivé. Z morfológie budú úlohy zamerané na slovné druhy a ich gramatické kategórie, zo syntaxe určovanie vetných členov, druhy viet, súvetí a prehľad  literatúry, čítanie s porozumením. Všetky úlohy budú len v rozsahu osnov základnej školy,

       -    cudzí jazyk   (anglický, nemecký jazyk – prijímacia skúška z cudzieho jazyka bude formou testu, ktorý bude obsahovať gramatické úlohy s výberom odpovede alebo doplňovacie úlohy v rozsahu osnov základnej školy, čítanie s porozumením

       Definitívne zadania budú vylosované tesne pred prijímacími skúškami prijímacou komisiou.

6)   Kritériá prijatia pre študijné odbory kuchár, čašník

 • počty prijímaných žiakov na študijné odbory:

           - 6444 K čašník, servírka                    10 žiakov

           - 6445 K kuchár                                  10 žiakov

           - 6442 K obchodný pracovník            - duál    6 žiakov

 • na tieto študijné odbory sa budú konať písomné prijímacie skúšky z matematiky a jazyka slovenského,
 • žiaci so zdravotným znevýhodnením budú mať na základe odporúčania PPP upravenú prijímaciu skúšku,
 • žiaci budú prijatí podľa poradia, do určeného počtu prijímaných žiakov na jednotlivé študijné odbory, na základe súčtu bodového hodnotenia:
 1. študijných výsledkov (priemerného prospechu známok – 8. ročník koncoročné známky, 9. ročník – známky za 1. polrok) – maximálny počet bodov 40
 2. výsledkov TESTOVANIE 9-2019 (monitor) – maximálny počet bodov 30
 3. za prijímacie skúšky – maximálny počet bodov 30

Kritériom úspešnosti vykonania písomných prijímacích skúšok je dosiahnutie minimálneho počtu 2 body v každom predmete samostatne. 

 1. dosiahnuté body sa sčítajú a následne bude zostavené poradie do určeného počtu žiakov v triede
 2. pri rovnosti bodov rozhodujú výsledky zo ZŠ, následne monitoru a potom úspešnosť v olympiádach (okresné kolo a vyššie), ktoré súvisia s vybraným odborom

7)   Kritériá prijatia pre učebné  odbory kuchár, čašník , cukrár

 • počty prijímaných žiakov na učebné odbory:

      - 6444 H čašník, servírka               9 žiakov

      - 6445 H kuchár                           10 žiakov

      - 2964 H cukrár                              9 žiakov

      - 2954 H mäsiar – duál                  3 žiaci

      - 2962 H pekár – duál                    3 žiaci

 • na tieto  učebné odbory sa nebudú konať prijímacie skúšky. Žiaci budúprijatí bez prijímacích skúšok, podľa poradia do určeného počtu prijímaných žiakov na jednotlivé  odbory, na základe súčtu bodového hodnotenia za prospech a TESTOVANIE 9-2019 (monitor) – max. 75 bodov študijné výsledky a max. 25 bodov monitor.

 

Záverečné ustanovenia:

 • Zápis prijatých žiakov na študijné a učebné odbory bude na sekretariáte školy v dňoch  určených  v rozhodnutí o prijatí   na štúdium.  Zákonný zástupca žiaka prinesie so sebou  originál zápisného lístka, ktorý mu vydá príslušná základná škola. Bez zápisneho lístka nemôže byť žiak zapísaný. Ak sa uchádzač v uvedenom termíne nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium, je neplatné!                           
 • V prípade, že prijatý žiak sa nezapíše v určenom termíne alebo už zapísaný žiak zruší zápis a zapíše sa na inú strednú školu, zoznam prijatých žiakov sa bude automaticky  posúvať a bude aktualizovaný na webovej stránke školy.
 •  Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na výveske školy a na webovom sídle školy  www.slanickaosada.sk Informácie o výsledkoch poskytneme aj telefonický na čísle 043/5522410 na základe prideleného kódu, ktorý bo  žiakovi zaslaný v pozvánke na prijímacieho skúšky. 
 • V prípade,  že na niektorý odbor sa zapíše nedostatočný počet žiakov, tento odbor sa  neotvorí  a týmto žiakom bude ponúknutý iný odbor.
 • Štúdium je bezplatné!
 • Kritéria boli schválené v Rade školy dňa 15. 12. 2018 a na pedagogickej rade dňa 28.1.2019.

 

aktuálne
 
Informácie pre uchádzačov:
počet prijímaných žiakov: 20
prijímacieho konania sa môžu zúčastniť žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ
všetci uchádzači budú prijímaní na základe prijímacích skúšok zo slovenského jazyka, anglického jazyka, matematiky, výsledkov zo ZŠ
termín prijímacích skúšok: 9. apríla 2019 (utorok)
žiaci so zdravotným znevýhodnením budú mať prijímaciu skúšku upravenú na základe odporúčania PPP

 

Posledná zmena na Pondelok, 24 Jún 2019 11:58