forex trading logo

Úvod Prijímacie konanie
Prijímacie skúšky
PDF Vytlačiť E-mail

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok  2018/2019 - pdf

Riaditeľ Súkromnej Spojenej školy EDUCO,  Slanická osada 2178,  Námestovo v súlade s § 62 až 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určil tieto kritériá prijímacieho konania:

1) Prijímacie skúšky sa uskutočnia:
1. kolo  prijímacích skúšok  - 1. termín 14. mája 2018,  2. termín 17. mája 2018.

2)   Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

      a) splnil podmienky prijímacieho konania

      b) získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b).

          (prijímacích skúšok sa môžu zúčastniť žiaci 9. ročníka ZŠ). 

 Bez prijímacej skúšky budú v zmysle § 65 ods. 5 školského zákona prijatí žiaci, ktorí v  celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy TESTOVANIE 9-2018 (monitor) dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % .

O prijatí uchádzačov bez prijímacej skúšky na učebné a študijné odbory rozhodne riaditeľ školy najneskôr  do 30. apríla 2018. Zápis týchto uchádzačov sa uskutoční v termíne určenom riaditeľom školy, ktorý bude uvedený v rozhodnutí o prijatí. 

Kritériá prijatia pre študijný odbor 6323 K hotelová akadémia

 • počet prijímaných žiakov – 1 trieda, do ktorej je možné prijať 30 žiakov,
 • žiaci budú prijímaní na základe prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a cudzieho   jazyka  (anglický jazyk, nemecký jazyk),
 • žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať na základe odporúčania PPP prijímaciu skúšku upravenú,
 • obsah a rozsah skúšok zodpovedá vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho programu v ZŠ. Pri hodnotení sa bude v bodovom systéme zohľadňovať:
                   Priemerný prospech zo ZŠ       -     maximálne 40 % bodov
                   Testovanie 9                              -     maximálne 30 % bodov
                   Prijímacia skúška                     -     maximálne 30 % bodov  
 • žiaci budú prijatí podľa poradia na základe súčtu bodového hodnotenia:
  1. študijných výsledkov (priemerného prospechu známok z predmetov slovenský jazyk, cudzí jazyk, dejepis, zemepis, matematika prírodopis, fyzika, chémia) dosiahnutých za druhý polrok 8. ročníka a prvý polrok  9. ročníka – maximálny počet bodov 40 bodov,
  2. výsledkov  TESTOVANIE 9-2018 (monitor) – maximálny počet bodov 30 bodov,
  3. prijímacích skúšok:      SJL      – max 15 bodov,  CUJ      – max 15 bodov
 • kritériom úspešnosti vykonania písomných prijímacích skúšok je dosiahnutie minimálneho počtu 5 bodov v každom predmete samostatne.  V prípade neúspešnosti písomnej prijímacej skúšky môže žiak vykonať ústnu opravnú skúšku ihneď po vyhodnotení písomnej prijímacej skúšky,
 • dosiahnuté body sa sčítajú  a následne bude zostavené poradie,
 • v prípade rovnosti bodov rozhodujú ďalšie pomocné kritériá v poradí: zmenená pracovná schopnosť, celkový priemerný prospech na ZŠ, výsledky testovania žiakov 9. ročníka ZŠ z matematiky a slovenského jazyka, úspešnosť v olympiádach - okresné kolo a vyššie (doložiť hodnoverným dokladom),
 •  spôsob pridelenia bodov:
 1. za prospech zo ZŠ maximálny počet bodov 40
 2. za monitor  maximálny počet  bodov 30
 3. za prijímacie skúšky maximálny počet bodov 30
 • obsah prijímacích skúšok: 

       -   slovenský jazyk   - prijímacia skúška zo slovenského jazyka pozostáva z diktátu a literárno-gramatického testu, ktorý obsahuje úlohy doplňovacie, výberové, určovacie a tvorivé. Z morfológie budú úlohy zamerané na slovné druhy a ich gramatické kategórie, zo syntaxe určovanie vetných členov, druhy viet, súvetí a prehľad  literatúry, čítanie s porozumením. Všetky úlohy budú len v rozsahu osnov základnej školy,

       -    cudzí jazyk   (anglický, nemecký jazyk – prijímacia skúška z cudzieho jazyka bude formou testu, ktorý bude obsahovať gramatické úlohy s výberom odpovede alebo doplňovacie úlohy v rozsahu osnov základnej školy, čítanie s porozumením

       Definitívne zadania budú vylosované tesne pred prijímacími skúškami prijímacou komisiou.

Kritériá prijatia pre študijné odbory kuchár, čašník, obchodný pracovník

 • počty prijímaných žiakov na študijné odbory:

           - 6444 K čašník, servírka                   10 žiakov

           - 6445 K kuchár                                  10 žiakov

           - 6442 K obchodný pracovník           10 žiakov

 • na tieto študijné odbory sa budú konať písomné prijímacie skúšky z matematiky a jazyka slovenského,
 • žiaci so zdravotným znevýhodnením budú mať na základe odporúčania PPP upravenú prijímaciu skúšku,
 • žiaci budú prijatí podľa poradia, do určeného počtu prijímaných žiakov na jednotlivé študijné odbory, na základe súčtu bodového hodnotenia:
 1. študijných výsledkov (priemerného prospechu známok – 8. ročník koncoročné známky, 9. ročník – známky za 1. polrok) –maximálny počet  maximálny počet bodov 50
 2. výsledkov TESTOVANIE 9-2018 (monitor) – maximálny počet bodov 40
 3. za prijímacie skúšky – maximálny počet bodov 10
 4. dosiahnuté body sa sčítajú a následne bude zostavené poradie do určeného počtu žiakov v triede
 5. pri rovnosti bodov rozhodujú výsledky zo ZŠ, následne monitoru a potom úspešnosť v olympiádach (okresné kolo a vyššie), ktoré súvisia s vybraným odborom
  • spôsob pridelenia bodov – študijné a učebné odbory:

            a) za  monitor  maximálny počet  bodov 40      (priemer % SJ a M)

           b) za prospech zo ZŠ maximálny počet bodov 50           (spriemerované výsledky za 2. polrok 8. ročníka  a 1. polrok 9. ročníka)

           c) za prijímacie skúšky maximálny počet bodov 10 

Kritériá prijatia pre učebné  odbory kuchár, čašník , cukrár

 • počty prijímaných žiakov na učebné odbory:

      - 6444 H čašník, servírka             10 žiakov

      - 6445 H kuchár                           10 žiakov

      - 2964 H cukrár                            10 žiakov

 • na tieto  učebné odbory sa nebudú konať prijímacie skúšky. Žiaci budú prijatí bez prijímacích skúšok, podľa poradia do určeného počtu prijímaných žiakov na jednotlivé  odbory, na základe súčtu bodového hodnotenia za prospech a TESTOVANIE 9-2018 (monitor). Pomer študijných výsledkov a monitoru bude 75 % študijné výsledky a 25 % monitor.

Záverečné ustanovenia:

 • Zápis prijatých žiakov na študijné a učebné odbory bude na sekretariáte školy v dňoch  určených  v rozhodnutí o prijatí   na štúdium.  Zákonný zástupca žiaka prinesie so sebou  originál zápisného lístka, ktorý mu vydá príslušná základná škola. Bez zápisneho lístka nemôže byť žiak zapísaný. Ak sa uchádzač v uvedenom termíne nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium, je neplatné!                           
 • V prípade, že prijatý žiak sa nezapíše v určenom termíne alebo už zapísaný žiak zruší zápis a zapíše sa na inú strednú školu, zoznam prijatých žiakov sa bude automaticky  posúvať a bude aktualizovaný na webovej stránke školy.
 •  Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na výveske školy a na webovom sídle školy  www.slanickaosada.sk najneskôr do 18. 5. 2018. Informácie o výsledkoch poskytneme aj telefonický na čísle 043/5522410 na základe prideleného kódu, ktorý bo  žiakovi zaslaný v pozvánke na prijímacieho skúšky. 
 • V prípade,  že na niektorý odbor sa zapíše nedostatočný počet žiakov, tento odbor sa  neotvorí  a týmto žiakom bude ponúknutý iný odbor.

Štúdium je bezplatné!

Kritéria boli schválené v Rade školy dňa 15. 12. 2017 a na pedagogickej rade dňa 29. 1. 2018.

V Námestove 29. 01. 2018                                                        Ing. Karol Kanovský v.r.

                                                                                                                riaditeľ  školy

Posledná zmena na Streda, 28 Február 2018 22:24
 
Vytlačiť

     Prijímacie konanie pre šk. rok 2018/2019

Kritériá prijímacieho konania

na 5-ročné bilingválne štúdium (slovensko – anglické)

pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ na SSŠ EDUCO, Slanická osada, Námestovo

http://img.cas.sk/img/4/bigArticle/2268999_.jpg?time=1431297412&hash=19ab1f68bba12effcbf5cd800f6bce0eRiaditeľ Súkromnej  Spojenej školy EDUCO,  Slanická osada 2178,  Námestovo v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákona 324/2012 Z. z.  a v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje kritériá prijímacieho konania na prijatie žiakov do 1. ročníka študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium   5- ročné (slovensko–anglické) na školský rok 2018/2019.

1. Informácie pre uchádzačov

 • počet prijímaných žiakov: 24
 • prijímacieho konania sa môžu zúčastniť žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ
 • všetci uchádzači budú prijímaní na základe prijímacích skúšok zo slovenského jazyka, anglického jazyka, matematiky,  výsledkov zo ZŠ
 • termín prijímacích skúšok: 9. apríla 2018 (pondelok)
 • žiaci so zdravotným znevýhodnením budú mať prijímaciu skúšku upravenú   na základe odporúčania PPP

2. Podmienky prijatia

Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa podmienky:

 • úspešne vykonal prijímaciu skúšku
 • získal nižšie stredné vzdelanie v zmysle § 16 ods. 3 písm. b)

Žiaci budú prijatí podľa poradia na základe súčtu bodového hodnotenia:

 1. študijných výsledkov (priemerného prospechu známok z predmetov slovenský jazyk, cudzí jazyk, dejepis, zemepis, matematika prírodopis, fyzika, chémia) dosiahnutých za druhý polrok 8. ročníka a prvý polrok  9. ročníka (druhý polrok 7. ročníka a prvý polrok  8. ročníka )– maximálny počet bodov 30,
 2. prijímacích skúšok:   SJL     –  max 30 bodov,  CUJ –  max 30 bodov, MAT   -  max  30 bodov,  Maximálny počet bodov spolu: 120

Uchádzači, ktorí boli úspešní (1. – 3. miesto) na okresnej úrovni olympiády z predmetov – cudzí jazyk, slovenský jazyk, matematika a prírodovedné predmety získajú bodový bonus 5 bodov za každý úspech.

Uchádzači, ktorí boli úspešní (1. – 3. miesto) na krajskej a vyšších úrovniach olympiády z predmetov – cudzí jazyk, slovenský jazyk, matematika a prírodovedné predmety získajú bodový bonus 10  bodov za každý úspech.

(K prihláške musí byť priložená fotokópia diplomu, potvrdenia a pod.)

Kritériom úspešnosti vykonania písomných prijímacích skúšok je:

 • dosiahnutie min. 10 bodov zo slovenského jazyka a literatúry
 • dosiahnutie min. 10 bodov z matematiky
 • dosiahnutie min. 10 bodov z anglického jazyka

Žiaci, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky, budú zoradení postupne podľa získaných bodov za prospech zo ZŠ a za výsledky z prijímacích skúšok.

 1. v prípade rovnosti bodov rozhodujú ďalšie pomocné kritériá v poradí:
 • zmenená pracovná schopnosť,
 • žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. – 3. mieste v okresnom, krajskom, štátnom kole súťaže v cudzom jazyku,
 • žiaci s vyšším počtom bodov z prijímacích skúšok,
 • žiaci s lepším prospechom z anglického jazyka za 8. a 9. ročník (7.a 8. ročník) ZŠ,
 • žiaci s lepším prospechom zo SJL za 8. a 9. ročník (7.a 8. ročník) ZŠ,
 • žiaci s lepším prospechom z MAT za 8. a 9. ročník (7.a 8. ročník) ZŠ,
 • žiak, ktorý nemal na ZŠ zníženú známku zo správania,
 • v prípade potreby rozhodne o ďalšom kritériu prijímacia komisia

 Obsah prijímacích skúšok    - maximálny počet bodov 90  ( max 30 bodov za každý predmet ) 

Slovenský jazyk  (v odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium)  - prijímacia skúška zo slovenského jazyka pozostáva z diktátu a literárno-gramatického testu, ktorý obsahuje úlohy doplňovacie, výberové, určovacie a tvorivé. Z morfológie budú úlohy zamerané na slovné druhy a ich gramatické kategórie, zo syntaxe určovanie vetných členov, druhy viet, súvetí a prehľad  literatúry. Všetky úlohy budú len v rozsahu osnov základnej školy.

Cudzí jazyk - anglický  (v odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium) – prijímacia skúška z cudzieho jazyka bude formou testu, ktorý bude obsahovať gramatické úlohy s výberom odpovede alebo doplňovacie úlohy v rozsahu osnov základnej školy a úlohy zamerané na čítanie s porozumením. 

Matematika – prijímacia skúška z matematiky je formou testu , ktorý obsahuje úlohy z algebry a geometrie v rozsahu osnov základnej školy vrátane úloh na logické myslenie. Žiaci si so sebou prinesú rysovacie pomôcky a kalkulačky.

Definitívne zadania budú vylosované tesne pred prijímacími skúškami predmetovou komisiou slovenského jazyka,  cudzieho jazyka a matematiky.

3. Záverečné ustanovenia:

 • Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené najneskôr do 10.04.2018 (utorok) na www.slanickaosada.sk a na hlavných dverách školy. Informácie o výsledkoch poskytneme aj telefonicky na čísle 043/5522410 a 0917199706 po zadaní prideleného kódu, ktorý bol žiakovi  zaslaný v pozvánke na prijímacie skúšky.
 • Rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium bude zaslané doporučenou poštou zákonnému zástupcovi žiaka najneskôr do troch dní po konaní prijímacích skúšok. Zápis prijatých uchádzačov do 1. ročníka na šk. rok 2018/2019 bude dňa  23. 04. 2018 (pondelok) v čase od 7.00 h do 15.00 h. Zákonný zástupca žiaka prinesie so sebou originál zápisného lístka, ktorý mu vydá príslušná základná škola. Bez zápisného lístka nemôže byť žiak zapísaný! Ak sa uchádzač v uvedenom termíne nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium, je neplatné!
 • Ak vznikne po zápise voľné miesto, bude ponúknuté nasledujúcemu uchádzačovi podľa poradovníka za predpokladu, že jeho zákonný zástupca podá v zákonnej lehote odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
 • Kritériá boli schválené v Rade školy dňa 15. 12. 2017 a na pedagogickej rade dňa 29.01.2018.

 V Námestove 29. 1.  2018                 

Kritériá prijímacieho konania  pre rok 2018 v PDF

Ukážka testu zo SJL    

Posledná zmena na Streda, 28 Február 2018 22:27
 
Vytlačiť

     Ukážky testov na prijímacie skúšky

Ukážka testu zo SJL    
Posledná zmena na Utorok, 05 Jún 2018 07:16