forex trading logo

Úvod Pedagogický zbor
Učitelia
PDF Vytlačiť E-mail

UČITELIA NA NAŠEJ ŠKOLE

Vedenie školy:

Ing. Karol Kanovský -  riaditeľ školy

Ing. Anna Kozáková -zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie

PhDr. Severín Staviarsky - zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie

Mgr. Ľubomír Petrovič - zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

Mgr. Bibiana Pilarčíková - hlavná majsterka pre HA

Mgr. Darina Metesová - vedúca súkromného školského internátu

 

Na škole pracujú tieto odborné komisie a metodické združenia:

MZ SJL a CUJ  - PhDr. Ľubomíra Sivčáková

MZ všeobecno-vzdelávacích predmetov – PhDr. Eva Berešová

MZ ekonomických a odborných predmetov – Ing. Mária Košútová

MZ odborného výcviku a praxe – Mgr. Bibiána Pilarčíková

Výchovná poradkyňa - Ing. Alena Pavlíková

 

Koordinátori jednotlivých oblastí:

Environmentálna – Ing. Lívia Žofajová

Výchova k manželstvu a rodičovstvu – Ing. Yvona Kenderová

Protidrogová prevencia – Ing. Mária Urbániková

IKT – Mgr. Kordiaková (technika – Ing. Viktor Schnierer)

Projektové aktivity – Ing. Mária Košútová

Finančná gramotnosť - Ing. Andrea Parižová

UČITEĽ

 

APROBÁCIA

 

Mgr. Miriama Adamčíková

Rozvrh

Učiteľka SJL
Triedna učiteľka III.CIII.DIII.F
Krúžok: Slovenčina moja
 

Ing. Viera Bakošová

Rozvrh

Učiteľka odborné predmety
Krúžok SOČ
 

PhDr. Eva Berešová

Rozvrh

Učiteľka ANJ, DEJ
Krúžok:Ruština v obchode a v praxi
 

Mgr. Božena Brtková

Učiteľka ANJ, BIO
Krúžok: Konverzácia v ANJ
 

Ján Bútora

Rozvrh

Učiteľ OBN, TSV
Krúžok: Florbalový
 

Mgr. Veronika Grobarčíková

Rozvrh

Učiteľka NEJ, SJL
Triedna učiteľka: I.OB
Krúžok: Nemčina krok za krokom
 

Ing. Anna Chorvátová

Rozvrh

Učiteľka ekonomických predmetov
Triedna učiteľka: IV.HA
Krúžok: Typing - strojopis
 

Ing. Božena Chorvátová

 

Učiteľka ekonomických predmetov
 

Mgr. Daniela Iskerková

Rozvrh

Učiteľka ANJ, SJL
Triedna učiteľka: II.OB
Krúžok: Školský časopis
 

Ing. Yvona Kenderová

Rozvrh

Učiteľka odborných ekonom.predmetov
Triedna učiteľka: I.HA
Krúžok: Administratívne a účtovné práce
 

Mgr. Daniela Klinovská

Rozvrh

Učiteľka NEJ, SJL
 

Mgr. Mária Kordiaková

Rozvrh

Koordinátor IKT
Učiteľka MAT, INF
Triedna učiteľka: III.HA
Krúžok: Dobehneme, čo sme zameškali
 

Ing. Mária Košútová

Rozvrh

Vedúca MZ odborných a ekon. predmetov
Projektový koordinátor
Učiteľka ekonomickýchpredmetov
Triedna učiteľka: V.HA
Krúžok: Projektový
 

Ing. Anna Kozáková

Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa školy
Učiteľka ekonomických predmetov
 

Mgr. Lenka Laštíková

Rozvrh

Učiteľka ANJ
Triedna učiteľka II.A II.B
 

Ing. Mária Lofajová

Rozvrh

Učiteľka ekonomických predmetov
 

Mgr. Iveta Michalčíková

Rozvrh

Učiteľka DEJ, RUJ
Triedna učiteľka:III.AIII.B
Krúžok: Rozhlasový
 

Mgr. Pavol Miklušičák

Rozvrh

Učiteľ TSV
 
 

Mgr. Katarína Miková

Rozvrh

Učiteľka TSV
Triedna učiteľka: IV.OA
Krúžok: Príprava na štátne skúšky, presné a rýchle písanie
 

Ing. Andrea Parižová

Rozvrh

Koordinátor finančnej gramotnosti
Učiteľka ekonomických predmetov
Triedna učiteľka: I.AI.B
Krúžok: Financie v praxi
 

Ing. Alena Pavlíková

Výchovný poradca
Učiteľka odborných predmetov
 

Mgr. Alžbeta Romanová

Rozvrh

Učiteľka ANJ, NEJ
Triedna učiteľka: IV.P
Krúžok: Príprava na MS z ANJ
 

Ing. Viktor Schnierer

Rozvrh

Učiteľ BIO, SAZ, CHE, INF, API, MAT
Triedny učiteľ: II.NŠ
Zodpovedný za servis PC
 

PhDr. Ľubomíra Sivčáková

 

  Rozvrh
Vedúca MZ SJL a CJ
Učiteľka SJL, NEJ
Triedna učiteľka: IV.AIV.B
Krúžok: Čitateľský
 

PhDr. Severín Staviarsky

  Rozvrh
Zástupca riaditeľa školy
Učiteľ  RUJ, DEJ, ETV
Krúžok: Neznáma história
 

Mgr. Ľubica Tretinová

  Rozvrh
Učiteľka MAT, INF
Triedna učiteľka:II.CII.DII.F
 

Ing. Mária Urbániková

Rozvrh

Koordinátor protidrogovej prevencie
Odborné ekonom. predmety
Triedna učiteľka: II.HA
Krúžok: Ekonomika hravou formou
 

Mgr. Terézia Vaseková

Rozvrh

Učiteľka TSV, BRV
Krúžok: Zdravotnícky
 

Ing. Lívia Žofajová

Rozvrh

Učiteľka CHE, BIO, odborné predmety
Triedna učiteľka: I.CI.DI.F
Krúžok: Príprava na MS z odborných predmetov
 
 Ing. Tatiana Trojanová
  Rozvrh  
 Učiteľka ANJ, odborných predmetov  
 Mgr. Marta Matejčíková
  Rozvrh
 Učiteľka NAV  

MAJSTRI ODBORNÉHO VÝCVIKU

 

 

 
 Mgr. Ľubomír Petrovič  
 zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
 majster OVY
 Krúžok: Barmanský
 

Mgr. Bibiána Pilarčíková

Rozvrh

Hlavná majsterka OVY pre HA
 

Milan Babinský

 

Majster OVY
 

Bc. Mária Dobrovoľná

 

Majsterka OVY
Krúžok: Využitie počítačov v gastronómii
 

Bc. Miriam Ferancová

 

Majsterka OVY
 

Mgr. Eva Jandurová

 

Majsterka OVY
Krúžok:  Múčniky, dezerty - nové trendy
 

Mgr. Ivana Krivánková

 

Majsterka OVY
Krúžok: Mladý barista
 

Bc. František Kuráň

 

Majster OVY
Krúžok: S láskou v studenej kuchyni
 

Bc. Mariana Lovasová

 

Majsterka OVY
 

Bc. Jindřich Novotný

 

Majster OVY
Krúžok: Cukrárske fantázie
 

Milan Očkaják

 

Majster OVY
 

Bc. Janka Pindjáková

 

Majsterka OVY
 

Bc. Daniela Žuffová

 

Majsterka OVY
 
Mgr. Martina Skorušová Jarolínová, MBA   Majsterka OVY
Krúžok: Nové trendy v gastronómii
 
Bc. Martina Turčáková   Majsterka OVY
Krúžok: Somelierskky
 

VMV

 

 

 

Mgr. Darina Metesová

 

 

 

Bc. Anna Mravcová

 

 

 

Marta Bandíková

 

 

 

Konzultačné hodiny učiteľov šk. rok 2017/2018 - každý utorok  14:00  -  15:00
 


 
 

 
 

 

Posledná zmena na Streda, 01 November 2017 21:03