forex trading logo

Úvod Maturitné skúšky
PDF   E-mail

MATURITNÁ SKÚŠKA  2018


 

Termíny maturitnej skúšky

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2017/2018 v predmetoch:
  • 13. marca 2018 (utorok) –  slovenský jazyk a literatúra,
  • 14. marca 2018 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk,
  • 15. marca 2018 (štvrtok) – matematika
- náhradný termín EČ a PFIČ : 10. - 13. 4. 2018
 
Interná časť maturitnej skúšky bude:
14. - 18. 5. 2018 – praktická časť maturitnej skúšky,
 28. 5. - 1. 6. 2018  – ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ)
21.- 25. 5. 2018 -  súvislé voľno na prípravu na ÚFIČ MS ( akademický týždeň)
 4. - 7.  9. 2018 - opravný termín
 

 

 Podrobné informácie k maturitným skúškam môžete získať na tomto zaujímavom linku zmaturuj.sk
 

Štruktúra písomnej časti praktickej maturitnej skúšky pre org. zl. SÚKROMNÁ HOTELOVÁ AKADÉMIA

- potrebný dokument, ktorý stručne popisuje štruktúru písomnej práce si môžete stiahnuť tu vo formáte pdf.

 

Obhajoba samostatného projektu - praktické maturitné skúšky na hotelovej akadémii.

 

Žiak úspešne zmaturuje ak:

1.    Z ÚFIČ dosiahne stupeň prospechu 1 – 3 a zároveň z EČ MS viac ako 33%  alebo z PFIČ viac ako 25 %.

2.  Z ÚFIČ dosiahne prospech dostatočný a zároveň z EČ MS viac ako 33% a súčasne z PFIČ dosiahne viac ako 25 %.

 Z matematiky:                                                                          

1.     Z ÚFIČ dosiahne stupeň prospechu 1 -3 a z EČ MS viac ako 25 %, alebo

2.     z ÚFIČ dosiahne stupeň dostatočný a zároveň z EČ MS viac ako 33 %.

 

Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní a odborných činností.

Maturitná skúška z jednotlivých predmetov pozostáva z externej časti a internej časti. Súčasťou internej časti maturitnej skúšky je teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky. Externá a interná časť maturitnej skúšky sa realizuje v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 76. Pred  začiatkom konania internej časti maturitnej skúšky sa žiak päť po sebe nasledujúcich dní nezúčastňuje na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 76 ods. 11.


Kuky kuk do minulosti!


 

Posledná zmena na Utorok, 14 November 2017 21:34